ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เมื่อเร็วๆ นี้ ได้เห็น ชอบให้แก้ไขร่างกฎกระทรวงกำหนดสาขาคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกและผลประโยชน์ ตอบแทนศิลปินแห่งชาติ (ฉบับที่...) พ.ศ.... เนื่องจากสำนัก งานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงว่าการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัวให้แก่ศิลปินแห่งชาติไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากคลินิก โรงพยาบาลเอกชนและค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากการเบิกจ่ายตามสิทธิตาม พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และให้เบิกตามข้อ 9 (2) ของระเบียบคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมว่าด้วยการจัดการสวัสดิ การศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม พ.ศ.2552 ทั้งนี้ สวธ.เห็นว่าเจตนารมณ์ของ การจัดตั้งกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือ ศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมอยู่แล้ว

นายชายกล่าวต่อว่า ดังนั้น ได้หารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเห็นว่าเพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ต้องแก้ไขกฎกระทรวงดังกล่าว โดยระบุให้ชัดเจนว่าศิลปินแห่งชาติสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลจากคลินิกและโรงพยาบาลเอกชนได้จากเงิน งบประมาณส่วนไหนบ้าง ที่สำคัญให้สอดคล้องเจตนารมณ์ของกองทุนที่แท้จริง

อย่างไรก็ตาม สำหรับวงเงินการเบิกจ่ายนั้น ในร่างกฎกระทรวงกำหนดไว้ว่า ค่ารักษาส่วนที่เกินที่เบิกไม่ได้ตามระเบียบราชการ สามารถเบิกได้ตามกฎกระทรวงฉบับดังกล่าววงเงินไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปีงบประมาณ ซึ่งในที่ประชุม กวช. กรรมการหลายคนเสนอว่าอาจจะต้องทบทวนเรื่องวงเงินให้สามารถเบิกได้เพิ่มมากขึ้น เพราะปัจจุบันค่ารักษาพยาบาลมีราคาสูง จากนี้ สวธ.จะกลับไปทบทวน ก่อนจะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบเพื่อเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป

อธิบดี สวธ.กล่าวว่า ส่วนความคืบหน้าการสรรหาและคัดเลือกศิลปินเพื่อประกาศยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2557 ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ สาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดงนั้น ขณะนี้ ได้ปิดการเสนอชื่อศิลปินเข้ารับการคัดเลือกและยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคมที่ผ่านมา ขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการจะคัดกรองคุณสมบัติของศิลปินว่ามีคุณสมบัติตรงตามที่กฎกระทรวงกำหนดหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นทราบว่ามีการเสนอศิลปิน เข้ามาคัดเลือกกว่า 500 รายชื่อ

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน วันที่ 9สิงหาคม 2556