หมอสุพรรณแจงสธ.ทำตามเงื่อนไขบรรจุขรก.ใหม่ก.พ. แล้ว

Fri, 2013-08-23 19:49 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา

กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยประเมินผลการทำงานด้วยตัวชี้วัดที่เหมาะสม และปรับฐานข้อมูลกำลังคนมีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน คาดเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติการบรรจุข้าราชการให้ใหม่ปีละกว่า 10,000 คน  

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดอัตรากำลัง และการบริหารจัดการภารกิจบริการด้านสุขภาพตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐแล้ว ดังนี้

1.มีการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางสายสาธารณสุขเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติ โดยจัดลำดับความสำคัญของสายงาน และการกระจายอัตราข้าราชการตามภาระงานและความขาดแคลนกำลังคน ของสถานบริการสุขภาพในเครือข่ายบริการ 12 เครือข่าย จำนวน 7,547 อัตราเป็นที่เรียบร้อย

2.มีการดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกำลังคนให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.พ. ขณะนี้ได้มีการนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาติดตั้งเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการติดตั้งโปรแกรมระบบบริหารบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานก.พ.เรียบร้อยแล้ว

3.มีการทบทวนบทบาทภารกิจและปรับปรุงระบบบริการสุขภาพ โดยมีการทบทวนบทบาทภารกิจและโครงสร้างภายใต้ 4 ระบบสุขภาพ ได้แก่ ระบบบริการสุขภาพ ระบบควบคุมและป้องกันโรค ระบบสร้างเสริมสุขภาพ และระบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ใน 12 บทบาท ได้แก่ การกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศ การสร้างและจัดการความรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การประเมินนโยบายและเทคโนโลยีด้านสุขภาพ การกำหนดและรับรองมาตรฐานการต่างๆ การพัฒนาระบบกลไกการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ตลอดจนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การพัฒนากลไกด้านกฎหมายเพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาและดูแลสุขภาพประชาชน การพัฒนางานสุขภาพโลกและความร่วมมือระหว่างประเทศ การกำกับดูแล ติดตาม ประเมินผลของภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน การให้ข้อคิดเห็นต่อระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพของประเทศ การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารให้เป็นระบบเดียวมีคุณภาพใช้งานได้ การกำหนดนโยบายกำลังคนด้านสุขภาพ และสุดท้ายการพัฒนาเขตสุขภาพ ซึ่งในการดำเนินงานข้อนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการและคณะทำงาน 3 คณะ ดังนี้ คณะกรรมการบริการพัฒนาระบบสุขภาพ ซึ่งรับผิดชอบการพัฒนาระบบสุขภาพในภาพรวม คณะทำงานของกรม รับผิดชอบพัฒนาบทบาทของแต่ละกรม และคณะอนุกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบสุขภาพ รับผิดชอบศึกษา/พัฒนาบทบาทใน 12 บทบาท    นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่มุ่งพัฒนาระบบบริการทุกระดับ สร้างระบบที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย โดยใช้หลักการ “เครือข่ายบริการที่ไร้รอยต่อ” เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.มีการพัฒนาระบบบริหารกำลังคนด้านสุขภาพ โดยพัฒนาระบบการจ้างงานในรูปแบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้มีการประกาศระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556  พร้อมจัดทำประกาศของคณะกรรมการพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 ฉบับ  รวมถึงการประเมินลูกจ้างชั่วคราวเข้าสู่ระบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และจัดทำระบบสารสนเทศพนักงานกระทรวงสาธารณสุข โดยปรับสถานะลูกจ้างชั่วคราวทั้งสายวิชาชีพและสายสนับสนุน จะมีการปรับระบบการจ้างงาน เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป

นายแพทย์สุพรรณกล่าวในตอนท้ายว่า จากการปรับปรุงระบบบริการสุขภาพดังกล่าว เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการประเมินผลการทำงาน (Productivity improvement with Performance-based measurement)ด้วยตัวชี้วัดที่เหมาะสม โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มดำเนินการระบบดังกล่าวตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติการบรรจุข้าราชการใหม่ปีละกว่า 10,000 คน ต่อไป