ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังแถลงข่าวโครงการลดอัตราตาบอดในเด็กไทย : Better Sight for Child ว่า สภาวะตาบอดสายตาเลือนราง รวมถึงโรคตาเป็นปัญหาสาธารณสุขของไทย และโรคที่เป็นสาเหตุของตาบอดที่สำคัญมี 5 โรค ได้แก่ต้อกระจก, ต้อหิน, โรคของจอตา, โรคที่ทำให้ตาบอดในเด็ก และโรคของกระจกตา ดังนั้น สธ.จึงได้จัดทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านจักษุวิทยา

ด้าน นพ.สรศักดิ์ โล่ห์จินดารัตน์ รอง ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า อัตราความชุกของสภาวะตาบอดในเด็กไทยอายุ 1-14 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.11 เป็นอัตราที่สูงกว่าประมาณการขององค์การอนามัยโลก หรือฮู ที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 0.07 ส่วนสาเหตุของตาบอดในเด็กไทยเกิดจากโรคจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนดร้อยละ 66.66 และตามัวจากภาวะสายตาผิดปกติที่ไม่ได้รับการแก้ไขร้อยละ 33.33 ดังนั้น การจะลดอัตราความชุกของสภาวะตาบอดในเด็กไทย ต้องมุ่งเน้นการควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญ เช่น โรคจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด และภาวะสายตาผิดปกติที่ไม่ได้รับการแก้ไข ร่วมถึงเพิ่มจำนวนแพทย์ในการตรวจคัดกรองตา เพื่อลดอัตราการตาบอดในอนาคต

ที่มา: นสพ.ไทยรัฐ วันที่ 11 ตุลาคม 2556