ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แนวหน้า - แหล่งข่าวกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ทำแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยุบเลิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ผ่านทางอินเตอร์เนตบนหน้าเว็บไซต์ของ สศค. โดยให้ส่งความคิดเห็นกลับมาภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ว่าเห็นด้วย หรือไม่ ถ้าไม่เห็นด้วยเพราะเหตุใด ได้ทั้งทาง อินเตอร์เนต หรือทางไปรษณีย์

สศค.ได้ให้เหตุผลในการออกพ.ร.บ. ยุบ กอช. ว่า เนื่องจากพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของผลประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ที่เสนอโดยกระทรวงแรงงานได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2556 ซึ่งมีสาระสำคัญในการเพิ่มรูปแบบความคุ้มครองประกันสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ ภายใต้มาตรา 40 ของกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม มีหลักเกณฑ์ใกล้เคียง กับ กอช. โดยเฉพาะการกำหนดประโยชน์ทดแทนในรูปบำนาญชราภาพสำหรับผู้ที่ ส่งเงินออมครบตามเงื่อนไข และการให้เงินสมทบจากรัฐ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสมาชิกของ กอช. จะสามารถสมัครเข้าเป็น ผู้ประกันตนและเลือกรูปแบบความคุ้มครอง ในลักษณะเดียวกันได้

นอกจากนี้ ประชาชนจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่เป็นผู้ประกันตนดังกล่าวจะ ได้รับสิทธิมากกว่าเป็นสมาชิกกอช. เช่น หากผู้ประกันตนส่งเงินมากกว่า 420 บาทต่อเดือน จะได้รับบำนาญ แต่หากส่งน้อยกว่า 420 บาทต่อเดือน จะได้บำเหน็จ ขณะที่ กอช.จะมีแต่การให้บำนาญเพียงอย่างเดียวเท่านั้น รวมถึงรัฐบาลจะจ่ายสมทบให้ผู้ประกันตน 100 บาทต่อเดือนทุกคนทันที ต่างจาก กอช. ที่จ่ายสมทบให้ 50-100 บาท ตามอายุของสมาชิก

อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน และเป็นการ ลดภาระงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานของกองทุน ดังนั้นกระทรวงการคลัง จึงเห็นควรเสนอ ร่าง พ.ร.บ. ยุบ กอช. โดยให้มีผลทันทีที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ และให้โอนพนักงานของ กอช. ไปที่สำนักงาน ประกันสังคม

"การยุบ กอช. เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่รัฐบาล ชุดปัจจุบันไม่ต้องการสานต่อ จึงมีนโยบาย ให้ยุบกองทุนดังกล่าวทิ้ง" แหล่งข่าว กล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า  วันที่ 11 พฤศจิกายน 2556

เรื่องที่เกี่ยวข้อง