ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คมชัดลึก - มส.ผส.เดินหน้าระบบการออมเพื่อชราภาพ ภายในเดือนเมษายน จัดเวทีกระตุกพรรคการเมืองเห็นความสำคัญ รอผลักดันเข้มผ่านรัฐบาลใหม่ ชี้ไทยจำเป็นต้องวางระบบสนองปัจจัย 4 รองรับสังคมผู้สูงอายุ

พญ.ลัดดา ดำริการเลิศ ผู้จัดการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุข้อมูลล่าสุดว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุประมาณ 13% คิดเป็น 8-9 ล้านคน และอีก 15 ปี จะมีผู้สูงอายุ 25% เป็น 1 ใน 4 ของประชากรไทย จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนระดับชาติในการวางระบบต่างๆรองรับ โดยเฉพาะระบบที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ที่เป็นเรื่องจำเป็น เช่น หลักประกันรายได้ ระบบบริการสุขภาพ ระบบดูแลกันและกัน และระบบการออมเพื่อชราภาพ เป็นต้น โดย มส.ผส.จะเร่งรัดหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เร่งสร้างระบบเหล่านี้รองรับสังคมผู้ สูงอายุ

"ภายในเดือนเมษายนนี้ มส.ผส.จะจัดเวทีเพื่อกระตุกพรรคการเมืองให้เห็นความสำคัญของเรื่องระบบการออมเพื่อชราภาพ และจะผลักดันเข้มผ่านรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศ นอกจากนี้ มส.ผส.จะขับเคลื่อนโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุต่อไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เพื่อนำไปพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลและระบบบริการสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น" พญ.ลัดดากล่าว

พญ.ลัดดา กล่าวอีกว่า ในวันผู้สูงอายุปีนี้ มส.ผส.ได้รับการพิจารณาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ได้รับรางวัลองค์กรภาคเอกชนที่ทำประโยชน์ด้านผู้สูงอายุดีเด่นประจำปี 2557 ซึ่งผลงาน ที่ มส.ผส.ดำเนินการและส่งให้คณะกรรมการรางวัลพิจารณา อาทิ แผนงานคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ : พัฒนาพื้นที่ต้นแบบและปัจจัยสำคัญ (ปี 2553-2555) และแผนงานพัฒนา องค์ความรู้เพื่อมโนทัศน์ใหม่ของนิยามผู้สูงอายุและอายุเกษียณที่เหมาะสมสำหรับ คนไทย เป็นต้น

โดยเป็นแผนงานที่ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) รวมถึง โครงการรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย เป็นการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้ ไปใช้สนับสนุนการจัดทำนโยบายระดับชาติ ตลอดจนสนับสนุนการทำงานขององค์กร หน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ทั้งนี้ จะเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันที่ 9 เมษายน 2557 ที่สโมสรกองทัพบก

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก