“สป.สธ.เพื่อประชาชน” เรียกร้องสปสช. หยุดเล่นเกมการเมือง

Sat, 2014-04-12 20:41 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“สป.สธ.เพื่อประชาชน” ว่อน LINE และ Facebook เรียกร้องสปสช. หยุดเล่นเกมการเมือง โดยใช้ผู้ป่วยและองค์กรเอกชนรวมถึงสื่อที่อยู่ในสังกัดมาเป็นเครื่องต่อรอง หันกลับมาช่วยกันแก้ปัญหา

วันนี้(12 เม.ย.) ได้มีการเผยแพร่หนังสือ จากกลุ่มใช้ชื่อว่า “สป.สธ.เพื่อประชาชน” ทางไลน์ (LINE) และเฟซบุ๊ค (Facebook) เรียกร้องไปยังผู้บริหาร สปสช.ขอให้ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากเกมการเมือง แล้วช่วยกันแก้ปัญหา โดยมีเนื้อความในหนังสือดังกล่าวดังนี้

“ขอเรียกร้องให้ สปสช. หยุดเล่นเกมการเมือง โดยใช้ผู้ป่วยและองค์กรเอกชนรวมถึงสื่อที่อยู่ในสังกัดมาเป็นเครื่องต่อรอง ในระบบหลักประกันสุขภาพมีสิ่งดีๆ หลายอย่าง แต่ก็เป็นปัญหาในระบบโดยเฉพาะการบริหารจัดการและกระทบต่อผู้ให้บริการในหลายประเด็น รวมถึงการพัฒนาความก้าวหน้าในการให้บริการ ความเท่าเทียมกันในระบบบริการ ที่สัญคือกลไกการเงินทำลายวัฒนธรรมในวิชาชีพสาธารณสุขเป็นการใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบบริการอื่นๆ ในอนาคต เช่น การจ่ายเงินในการดูแลผู้ป่วยล้างไต กระทบต่อการจัดบริการอื่นที่จำเป็นเช่น ผุ้ป่วยใน ICU เป็นต้น ระบบสุขภาพมีการดูแลในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิที่ใช่เทคโนโลยีไม่มาก ใช้ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่มากกว่าในการดูแลสุขภาพในการส่งเสริมป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ แต่ในระดับตติยภูมิ ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่สูงเครื่องมือที่มีราคาแพง ความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการอาจจะทำให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์และเข้าใจผู้ป่วยน้อยกว่าแต่ในทุกระดับก็ต้องจัดบริการให้ผู้ป่วยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ในสภาวะทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน การจัดการในระดับเขตสุขภาพ จะทำให้เกิดความคุ้มค่า ความเป็นธรรมและการเข้าถึงบริการอย่างเหมาะสมที่สุด ทั้งในส่วนทางการเงินและความเชี่ยวชาญของการให้บริการ หากประเทศมีเงินมากขึ้นอาจจะให้การจัดการลงมาถึงระดับจังหวัดหรือ รพ. ได้ในอนาคต แต่ก็ยังต้องระวังในความเชี่ยวชาญที่จะเกิดขึ้นกับผู้ให้บริการ เช่นหากทุกจังหวัดมีรพ. สวนหัวใจได้ ถึงแม้ว่าจะให้การเข้าถึงที่ดีขึ้นแต่จำนวนผู้ป่วยในแต่ละแห่งจะน้อยลง หากน้อยกว่า 100 รายต่อปี ความชำนาญของทีมแพทย์และพยาบาลจะลดลง โอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนจะมากกว่า ขณะที่ถ้ารวมศูนย์ในบางเรื่องจะคุ้มค่าในการจัดการรวมถึงความชำนาญด้วย เป็นต้น

ขอเรียกร้องอีกครั้งให้ผู้บริหาร สปสช. กลับมารมองระบบที่ดีที่เกิดขึ้นและปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายและร่วมกันแก้ไข อย่าใช้สื่อและเครือข่ายองค์กรที่มีอยู่มาเล่นเกมการเมืองอีกเลย สป.สธ ต้องการพัฒนาระบบเพื่อประชาชนได้เข้าถึงบริการที่เท่าเที่ยมเป็นธรรมและมีคุณภาพจริงๆ และกลับมาเข้าสู่บทบาทที่เหมาะสมในการจัดบริการ เพื่อให้เกิดความสมดุลในระบบ เหมือนในร่างกายขอคนเราจะดีและเป็นสุขเมื่อยู่ในสมดุล

สป.สธ เพื่อประชาชน 12 เมษายน 2557”

ขณะที่นสพ.มติชน วันที่ 13 เม.ย. ในชื่อหัวข้อข่าว "สธ.ยันท้วงเบิกจ่ายงบฯไม่กระทบบริการผู้ป่วย" ได้รายงานว่า นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงกรณีปลัด สธ.มีหนังสือถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ขอให้ยกเลิกการแต่งตั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (นพ.สสจ.) ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัด สธ.เบิกจ่ายเงินตามระเบียบบัญชีหมายเลข 6 เนื่องจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตั้งข้อสังเกตว่า ไม่เหมาะสม เข้าข่ายใช้อำนาจทับซ้อน แต่ สปสช.โต้แย้งว่า หากยกเลิกระยะแรกอาจมีผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้บริการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขอเรียกร้องให้ สปสช.หยุดเล่นเกมการเมืองโดยใช้ผู้ป่วยและองค์กรเอกชนมาเป็นเครื่องต่อรอง

"ผมยืนยันว่า ระบบหลักประกันสุขภาพมีสิ่งดีๆ หลายอย่าง แต่มีปัญหาในระบบ โดยเฉพาะการบริหารจัดการ และกระทบต่อผู้ให้บริการในหลายประเด็น รวมถึงการพัฒนาความก้าวหน้าในการให้บริการความเท่าเทียมกันในระบบบริการ ที่สำคัญคือ กลไกการเงินทำลายวัฒนธรรมในวิชาชีพสาธารณสุข การใช้เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจะส่งผล กระทบต่อระบบบริการอื่นๆ ในอนาคต เช่น การจ่ายเงินให้การดูแลผู้ป่วยล้างไต จะกระทบต่อการจัดบริการอื่นที่จำเป็น เช่น ผู้ป่วยในไอซียู เป็นต้น" นพ.ธงชัยกล่าว

นพ.ธงชัยกล่าวว่า ในระบบสุขภาพมีการดูแลในหลายระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมภูมิที่ใช้เทคโนโลยีไม่มาก ใช้ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่มากกว่าในการดูแลสุขภาพ ทั้งส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพ แต่ในระดับตติยภูมิ ต้องอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง เครื่องมือราคาแพง ความเชี่ยวชาญของผู้ให้บริการ อาจจะทำให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์และเข้าใจผู้ป่วยน้อยกว่า แต่ในทุกระดับต้องจัดบริการให้ผู้ป่วยเหมือนกัน สธ.ต้องการพัฒนาระบบเพื่อประชาชนได้เข้าถึงบริการที่เท่าเทียม เป็นธรรม และมีคุณภาพ ดังนั้น ในสภาวะทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน การจัดการในระดับเขตบริการสุขภาพ จะทำให้เกิดความคุ้มค่า เป็นธรรม และเข้าถึงบริการที่เหมาะสมที่สุด