ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.ชู “ร้านยาคุณภาพ” หนุนบริการปฐมภูมิ ช่วยประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น ทั้งให้ความรู้ สร้างความตระหนักและป้องกัน เผยปัจจุบันมีร้านยาคุณภาพกว่าร้อยแห่งเข้าร่วม และเตรียมเดินหน้าขยายความร่วมมือร้านยาคุณภาพทั่วประเทศเพิ่ม

นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงการดำเนินโครงการร้านยาคุณภาพในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าว่า ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าไม่เพียงเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และจัดบริการให้ประชาชนเข้าถึงอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างทั่วถึง แต่ยังพัฒนาบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ที่ไม่มีหน่วยบริการเพียงพอ เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร และบุคคลที่พร้อมสนับสนุนเพื่อให้มีระบบบริการสาธารณสุขมีมาตรฐานเพื่อให้ประชาชนเข้าถึง

ทั้งนี้ “ร้านยาคุณภาพ” เป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้การบริการสุขภาพประชาชนเป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งร้านยาคุณภาพเป็นร้านยาที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรม มีมาตรฐานการให้บริการตามสภาเภสัชกรรมเป็นผู้กำหนด มีเภสัชกรอยู่ปฏิบัติงานประจำตลอดเวลาทำการ มีการบริการให้ประชาชนในชุมชนมีการใช้ยาอย่างเหมาะสม เพื่อคุณภาพและสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน

ร้านยาคุณภาพในโครงการนำร่องนี้ได้เข้ามามีบทบาทในระบบบริการสาธารณสุข อย่างการคัดกรองโรคบางชนิด กลุ่มโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ทั้งร้านยาบางแห่งยังมีการติดตามการใช้ยาในผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเยี่ยมที่บ้านอย่างใกล้ชิดปกติ โดยเฉพาะในร้านยาที่มีเภสัชกรมากกว่าสองคน และใช้วิธีนัดผู้ป่วยล่วงหน้าในการเข้าเยี่ยม ทำให้เภสัชกรจากร้านยาคุณภาพจึงมีความใกล้ชิดกับชุมชนอย่างมาก ประชาชนเข้าถึงสะดวก ส่งผลให้การบริการข้อมูล ความรู้ในเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆเหล่านั้นเป็นที่ยอมรับของชุมชน

นพ.ประทีป กล่าวว่า ที่ผ่านมา สปสช.ได้สนับสนุนโครงการร้านยาคุณภาพเหล่านี้ ให้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าอย่างต่อเนื่อง ให้ร้านยาคุณภาพมีความสามารถที่จะให้บริการความรู้เรื่องการเสริมสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรคต่างๆ ที่เป็นปัญหาของประเทศได้ดี อย่างการแนะนำการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด การใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน ปัญหาการตั้งครรภ์โดยไม่ฝากครรภ์ และโรคอื่นๆ ที่สามารถให้ความรู้กับชุมชน เพื่อนำไปสู่การป้องกัน

รองเลขาธิการสปสช.  กล่าวต่อว่า จากความร่วมมือระหว่างสมาคมเภสัชกรรมชุมชน และ สปสช.ที่ได้ทำกิจกรรมสนับสนุนร้านยาคุณภาพ ส่งผลให้มีร้านยาคุณภาพจากเขตต่างๆ เข้าร่วมพัฒนาโครงการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่อง แยกเป็นร้านยาคุณภาพที่เข้าร่วมในเขตต่างๆ ซึ่งมีจำนวนร่วมกว่า 100 แห่ง ดังนี้ สปสช.เขต 13 กรุงเทพมหานคร มีร้านยาเข้าร่วมจำนวน 80 ร้าน, สปสช.เขต 12 สงขลา 10 ร้าน, สปสช.เขต 7 ขอนแก่น มีร้านยาเข้าร่วมกว่า 10 ร้าน และจะเพิ่มถึง 50 ร้านในอนาคตอันใกล้นี้, สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี อยู่ระหว่างการพัฒนาแผนงานดูแลชุมชนใน อ.วารินชำราบ กับกลุ่มเป้าหมาย 33,000 คน และ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี อยู่ระหว่างการเพิ่มกิจกรรมเข้าสู่ชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลกลุ่มผู้ติดยาเสพติด