มติครม.เห็นชอบแต่งตั้ง ‘นพ.นพพร’ เป็น ผอ.อภ.คนใหม่

Tue, 2015-02-24 19:55 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง นพ.นพพร ชื่นกลิ่น เป็นผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนไม่ ระบุให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง และให้ลาออกจากรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก่อนลงนามในสัญญาจ้าง คาดเริ่มปฏิบัติงานเป็นทางการในต้นเดือน มี.ค.นี้

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ส่วนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นรวมทั้งเงื่อนไขการจ้างและการประเมินผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ให้ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ลาออกจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก่อนลงนามในสัญญาจ้างต่อไปด้วย

ขณะที่รายงานข่าวจากองค์การเภสัชกรรม ระบุว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ที่เสนอโดยกระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ทั้งนี้จะได้มีการลงนามในสัญญาจ้างร่วมกับประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม และเริ่มเข้ารับตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในต้นเดือนมีนาคมนี้

สำหรับประวัติของ นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมคนใหม่นั้น เกิดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2501 ปัจจุบันอายุ 56 ปี สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี 2525 ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2529 วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จากแพทยสภา เมื่อปี 2531 วิชาชีพเวชกรรมเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน จากแพทยสภา เมื่อปี 2536 ปริญญาโท Master in Public Health Methodology จาก Universite Libre De Bruxelles ประเทศเบลเยี่ยม เมื่อปี 2536 และปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อปี 2546

ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ตั้งแต่ตุลาคม 2540 – พฤศจิกายน 2540 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ตุลาคม 2542 – ตุลาคม 2543 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ตั้งแต่กันยายน 2544- พฤศจิกายน 2544 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร ตั้งแต่มีนาคม 2545 - ธันวาคม 2546 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่มีนาคม 2546- ธันวาคม 2552 และดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมควบคุมโรคตั้งแต่ธันวาคม 2552 ก่อนได้รับการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม