ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย เปิดโครงการ “ทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด” ประจำปี 2015 ทุนวิจัยด้านโภชนศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสุขภาพของคนไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 สนับสนุนนักวิจัยไทย แสดงศักยภาพในการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยถ้วนหน้าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

โครงการ “ทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด” เป็นโครงการมอบทุนวิจัยด้านสุขภาพแก่นักวิจัยที่ร่วมส่งผลงานเพื่อขอรับทุนที่เกี่ยวข้องกับด้านโภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของไทย ส่งเสริมด้านโภชนาการ และสุขภาพให้กับคนไทย ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 15 ได้มอบทุนวิจัยเป็นจำนวนเงินปีละ 500,000 บาท โดยไม่มีข้อผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งที่ผ่านมามีนักวิจัยได้รับทุนจากโครงการไปแล้ว 44 ผลงาน

ศ.นพ.จอมจักร จันทรสกุล ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย และประธานคณะกรรมการพิจารณาทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด เปิดเผยว่า โครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด (Cerebos Awards) ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักวิจัยไทย ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการทั่วไป ได้ร่วมส่งผลงานวิจัย เพื่อขอรับทุนทางด้านการแพทย์ โภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ตลอดจนสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ผลิตภัณฑ์อาหาร สมุนไพร และยา รวมทั้งพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อโภชนบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม อีกทั้งเพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของประเทศไทย ไปสู่การยอมรับในระดับโลก ซึ่งงานวิจัยที่ถูกคัดเลือกให้ได้รับทุนวิจัยเซเรบอสอวอร์ด จะผ่านการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนฯ ประกอบด้วยนักวิชาการอิสระ เช่น แพทย์ เภสัชกร นักโภชนาการ นักวิชาการและนักวิทยาศาสตร์

โดยมีแนวทางในการพิจารณาประกอบด้วย (1) การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไป (2) ความคิดริเริ่ม (3)โอกาสที่จะทำงานวิจัยให้สำเร็จ และ (4)ความสำคัญทางวิชาการ วิธีการวิจัยและการดำเนินงาน โดยโครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด จะมอบทุนวิจัยประเภทวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ซึ่งสามารถแบ่งให้โครงการวิจัยได้ไม่เกิน 5 โครงการต่อปี

นายตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า จากข้อมูลพบว่าหากเทียบการลงทุนในการทำวิจัยและพัฒนาโดยคิดเป็นร้อยละจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) จะพบว่าสิงค์โปรลงทุนมากถึง 2.2% ส่วนประเทศไทยลงทุนเพียง 0.25% เท่านั้น ซึ่งการวิจัยเป็นหนึ่งในตัวบ่งชี้ และปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าของประเทศนั้นๆ และด้วยบริษัท เซเรบอส เรียกได้ว่าเป็นบริษัทแรกๆ ของผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านการวิจัยทั้งทางวิทยาศาสตร์และทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง เพราะตระหนักว่าสุขภาพที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนา และความก้าวหน้าต่างๆ ได้ อีกทั้งเล็งเห็นถึงความสามารถและศักยภาพของนักวิจัยไทยว่าไม่เป็นรองใคร เพียงแต่ขาดโอกาส และปัจจัยในการทำการวิจัยให้สำเร็จลุล่วง ดังนั้นบริษัทจึงจัดโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนให้เกิดสุขภาพที่ดีกับคนไทยในวงกว้างมากมาย อย่างเช่น โครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด นี้ก็ได้ร่วมกับมูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย ก่อตั้งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 จวบจนบัดนี้นับเป็นปีที่ 15 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการของนักวิจัยไทยไปสู่การยอมรับในระดับโลก และเพื่อการส่งเสริมให้เกิดสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีกับคนไทยถ้วนหน้าอย่างเป็นรูปธรรม

ที่ผ่านมาทางโครงการได้ให้ทุนวิจัยไปแล้วถึง 44 ทุนวิจัย โดยมีงานวิจัยที่วิจัยสำเร็จและและได้รับตีพิมพ์ในวารสารทางแพทย์ชื่อดังทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้ว 23 ผลงานวิจัย ซึ่งเซเรบอสรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการค้นคว้าและพัฒนาด้านวิชาการในประเทศไทยต่อไป อาทิ งานวิจัยเรื่องคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระของสมุนไพร ธัญพืช และผลไม้ ไทย โดย ผศ.ดร.ศรีวัฒนา ทรงจิตสมบูรณ์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

งานวิจัยเรื่อง การเพิ่มโฟเลทและวิตามินบี12 ในไข่เพื่อสุขภาพของผู้บริโภค โดย ผศ.ดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์ คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์

งานวิจัยเรื่อง เภสัชจลนศาสตร์และฤทธิ์ของสาร capsaicin ต่อน้ำตาลในเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดี โดย รศ.สุพีชา วิทยเลิศปัญญา ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของข้าวกล้องมันปูและข้าวนิล เพื่อการป้องกันโรคเบาหวานและโรคอัลไซเมอร์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ไมตรี สุทธจิตต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานวิจัยเรื่อง ผิวหนังเทียมเส้นใยนาโนจากว่านหางจระเข้ : ทางเลือกสำหรับการรักษาแผลไฟไหม้ โดย ดร.กอบศักดิ์ กาญจนาพงศ์กุล ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม และ

งานวิจัยเรื่อง “ผลป้องกันของขมิ้นชันต่อการเพิ่มจำนวนเซลล์และลดอัตราการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารที่ถูกเหนี่ยวนำโดยเกลือเข้มข้น ร่วมกับเอ็นเมทิลเอ็นไนโตรโซยูเรีย ในหนูแรท” โดย ศ.พญ.ดวงพร วีระวัฒกานนท์ ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น

โครงการทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด 2015 ขอเชิญชวนแพทย์ เภสัชกร นักโภชนการ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการทั่วไป ส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ โภชนศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกรับทุนวิจัยฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2558 โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และขอรับใบสมัครที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 02-650-9777 หรือ http://www.brandsworld.co.th

เรื่องที่เกี่ยวข้อง