ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

'กมธ.ปฏิรูประบบ สธ.' แจง 3 ปีที่ผ่านมา นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินแม้ก่อประโยชน์มหาศาล แต่ก็สร้างปัญหาอย่างมากให้ประชาชน แถลงจุดยืน 4 ข้อรื้อนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1.ยืนยันการดูแลผู้ป่วยฉุกฉฺนวิกฤติเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่ต้องได้รับจากรัฐอย่างเสมอภาค 2.นิยามเจ็บป่วยฉุกฉฺนวิกฤติให้ชัดเจน 3.แนะควรมีหน่วยงานหลักคุมค่ารักษาหน่วยเดียวที่ไม่ส่วนได้เสียในเรื่องค่าใช้จ่าย 4.เสนอในระยะยาว ต้องแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งระบบ

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ที่รัฐสภา นพ.ประเสริฐ ศัลยวิวรรธน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) แถลงว่า คณะกมธ.เห็นว่าตลอดระยะเวลากว่า 3 ปี ที่ผ่านมารัฐบาลได้ออกนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากกับประชาชน ทำให้กรณีการรักษาแบบเจ็บป่วยฉุกเฉิน ตามนโยบายข้างต้น ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นพ.ประเสริฐ กล่าวอีกว่า ดังนั้นคณะ กมธ.จึงขอแถลงจุดยืนต่อเรื่องดังกล่าว ดังนี้

1.การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ที่ต้องได้รับจากรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นภาระหน้าที่ของทุกภาคส่วนของระบบสุขภาพ ต้องร่วมมือดูแลรับผิดชอบ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นที่ตั้ง

2.การเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ต้องมีคำจำกัดความที่ชัดเจน และทุกภาคส่วนของระบบสุขภาพ และประชาชน ต้องรับรู้ ยอมรับ และต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มีหน่วยงานกลางรับแจ้งเหตุ และระบุระดับความฉุกเฉินเพื่อความเข้าใจตรงกัน

3.ควรมีหน่วยงานหลักหน่วยงานเดียว ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในเรื่องค่าใช้จ่าย เป็นผู้รับผิดชอบ โดยอาศัยข้อมูลของ National Data Clearing House เป็นบรรทัดฐาน ร่วมของทุกภาคส่วน ในเรื่องค่าใช้จ่ายเพื่อความเป็นธรรมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ และเข้าใจเรื่องการเจ็บป่วยฉุกเฉิน

และ 4.การแก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น ในระยะยาวต้องแก้ไขทั้งระบบสุขภาพ เพื่อให้มีหน่วยงาน และบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และเพียงพอในการดูแลสุขภาพของประชาชน ที่ได้รับการเจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างยั่งยืน.

ที่มา : เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เรื่องที่เกี่ยวข้อง