สิทธิ

 • “หมอจรัล” เผย “วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก” ก้าวย่างสำคัญของไทย มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน “ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” สร้างความสมดุลผู้ให้และรับบริการ หลังก้าวข้ามประเด็น “สิทธิ” และ “ความยั่งยืน” ส่งผลการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนไทยอยู่ระดับแถวหน้าของโลก
  2017-12-11 09:10
 • หากเรื่องใดเป็นภัยคุกคามสวัสดิภาพคนทำงาน จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการเด็ดขาด อันไหนเกินศักยภาพ โปรดส่งต่อ ก่อนส่งทำให้เต็มที่เท่าที่ทำได้ เขียนเวชระเบียนให้ละเอียด หากญาติหรือใครคุกคาม โปรดแจ้งตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาด
  2017-07-24 07:38
 • ข้อเขียนจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่พูดเรื่องสิทธิและหน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยกตัวอย่างสหรัฐฯ ที่ออกประกาศให้ผู้มีสิทธิในระบบต้องตระหนักถึงปัญหาค่าใช้จ่ายในระบบ ไม่เบิกค่ารักษาเกินจริง เช่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์ที่ช่วยกันดูแลตามมาตรฐานเพื่อลดความผิดพลาดจากการดูแลรักษา ซึ่งเป็นเรื่องของ สิทธิที่มาพร้อมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ทุกคนในสังคมพึงกระทำ เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของดูแลระบบสาธารณะของประเทศ ไม่เบียดเบียนประโยชน์ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
  2016-09-15 22:00
 • 'กมธ.ปฏิรูประบบ สธ.' แจง 3 ปีที่ผ่านมา นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินแม้ก่อประโยชน์มหาศาล แต่ก็สร้างปัญหาอย่างมากให้ประชาชน แถลงจุดยืน 4 ข้อรื้อนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน 1.ยืนยันการดูแลผู้ป่วยฉุกฉฺนวิกฤติเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนที่ต้องได้รับจากรัฐอย่างเสมอภาค 2.นิยามเจ็บป่วยฉุกฉฺนวิกฤติให้ชัดเจน 3.แนะควรมีหน่วยงานหลักคุมค่ารักษาหน่วยเดียวที่ไม่ส่วนได้เสียในเรื่องค่าใช้จ่าย 4.เสนอในระยะยาว ต้องแก้ไขปัญหาสุขภาพทั้งระบบ
  2015-06-02 17:56
 • ทุกคนล้วนมีความทรงจำในอดีต มากบ้าง น้อยบ้างกันทั้งสิ้น แต่หลายคนเลือกที่จะเก็บเฉพาะความทรงจำที่ดี ที่ควรค่าแก่การจดจำไว้เท่านั้น สิ่งที่กระทบจิตใจในทางลบ หลายคนมักเลือกที่จะเก็บเฉพาะ “เหตุ” ไว้เป็นบทเรียนเพื่อที่จะไม่ทำซ้ำ ส่วน “ผล” ก็ลืมๆไป เพราะเก็บไว้ในใจก็รังแต่จะทำให้จิตใจหดหู่
  2014-08-20 16:47
 • “เครือข่ายภาคประชาสังคม” ค้านแนวคิด “ไม่ยากจน ไม่ยากไร้ ไม่มีสิทธิ์ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ชี้เป็นการแบ่งแยกชนชั้นสังคม แถมฐานะคนไม่แน่นอน รวยอาจจนได้ ขณะที่โรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาต่อเนื่องอาจทำคนมีเงินเข้าไม่ถึงการรักษาเช่นกัน ซ้ำร้ายทำคนจนเข้าไม่ถึงสิทธิการรักษา เหตุมีคน “อยากจน” ใช้สิทธิแทน พร้อมเสนอ รธน.ฉบับใหม่ตัดคำว่า “ผู้ยากไร้ออก” เพราะ “ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” ต้องเป็นของประชาชนทุกคน
  2014-07-29 11:43