ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทย์เผยสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุครบวงจร พร้อมแนะผู้สูงอายุควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 4 - 6 เดือน เพื่อให้สุขภาพฟันและช่องปากของผู้สูงอายุแข็งแรงอยู่เสมอ

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า จากการพิจารณาเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับแผนงานทันตสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุประเทศไทย พ.ศ.2558-2565 เพื่อเป็นแนวทางในด้านทันตกรรมผู้สูงอายุของประเทศ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพทันตกรรมให้แก่ผู้สูงอายุ อันนำมาสู่ความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายอย่างยั่งยืน ประกอบกับประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จึงจำเป็นที่จะต้องมีระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความตระหนักในภาวะสุขภาพช่องปากของตนเอง มีความต้องการที่จะเก็บรักษาฟันของตนไว้ให้คงทนและมีความสวยงาม ทำให้ผู้สูงอายุมีความต้องการรับการบริการเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสุขภาพช่องปากมีความสำคัญต่อสุขภาพร่างกาย ทั้งด้านกายภาพ ด้านจิตใจและการเข้าสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพช่องปากที่ดี ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ดังนั้น กรมการแพทย์ โดยสถาบันทันตกรรม จึงได้จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ โดยมีหน้าที่ด้านศึกษาการวิจัยทันตกรรมผู้สูงอายุและรากเทียม รวมถึงพัฒนาบุคลากรด้านทันตสุขภาพ มีการเปิดอบรมทันตแพทย์หลักสูตร 4  เดือน ทั้งพัฒนาระบบบริการรักษาระดับตติยภูมิและระบบส่งต่อ เพื่อให้บริการผู้สูงอายุในช่องทางพิเศษ โดยให้บริการทั้งทันตกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นที่ยุ่งยากซับซ้อน รวมทั้งเป็นสถานที่เรียนรู้เรื่องระบบการบริการ เทคนิคการบริการผู้สูงอายุ ปรับรูปแบบและมาตรฐานการรักษา เพื่อเป็นต้นแบบบริการสำหรับประเทศต่อไป

ทญ.ฉวีวรรณ ภักดีธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันทันตกรรม  เปิดเผยว่า สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ได้จัดตั้งศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบรูปแบบบริการทันตกรรมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ  ให้บริการทันตกรรมแก่ผู้สูงอายุในช่องทางพิเศษ แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขี้นไป จัดการองค์ความรู้ด้านทันตกรรมผู้สูงอายุและที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ ประสานเครือข่ายบริการทันตกรรมผู้สูงอายุให้เกิดประสิทธิภาพ ศูนย์ดังกล่าวมีการให้บริการตรวจพื้นฐาน ได้แก่ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน และให้บริการทันตกรรมที่ซับซ้อน เช่น รักษาคลองรากฟัน รักษาโรคปริทันต์อักเสบ บูรณะฟันที่มีความยุ่งยาก ผ่าตัดปุ่มกระดูกงอกที่ขากรรไกร ใส่ฟันเทียม รากฟันเทียม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดีเหมาะสมกับวัย รวมทั้งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุเบื้องต้นนั้น ควรเริ่มจากการดูแลความสะอาดของฟัน อุปกรณ์ทำความสะอาด ควรเลือกด้ามจับที่ถนัดมือ ตัวแปรงควรมีขนาดเหมาะกับช่องปาก ขนแปรงนิ่ม ควรเปลี่ยนแปรงสีฟันเมื่อขนแปรงบานหรือมีอายุการใช้งาน 2-3 เดือน สำหรับผู้สูงอายุที่ใส่ฟันปลอม ควรทำความสะอาดฟันปลอมด้วยการแช่ในน้ำสะอาด และควรถอดฟันปลอมอย่างน้อยวันละ 4-8 ชั่วโมง ไม่ควรใส่ฟันปลอมนอน เพราะอาจทำให้เกิดการอักเสบและติดเชื้อราในช่องปากได้ นอกจากนี้ผู้สูงอายุอาจเลือกใช้เครื่องมือช่วยทำความสะอาดฟันเพิ่มเติม เช่น แปรงซอกฟัน  รวมถึงการทำความสะอาด กระพุ้งแก้มไปจนถึงโคนลิ้น เพื่อขจัดอาหารและคราบจุลินทรีย์ที่ตกค้าง ควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่นการสูบบุรี่ การเคี้ยวหมาก การรับประทานอาหารที่มีรสหวานหรือมีแป้งและน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ทั้งนี้ผู้สูงอายุควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุกๆ 4-6 เดือน เพื่อรักษาสุขภาพฟันและช่องปากให้แข็งแรงอยู่เสมอ สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ สถาบันทันตกรรม โทร. 02-5884006, 02-5884007 ต่อ 1101และ 098-2601967 , 098-2601967,099 -8734853