สสจ.อยุธยา-สปสช.เขต 4 บูรณาการแผนสุขภาพ ปี 59 เน้นกองทุนตำบลดูแลผู้สูงอายุ

Mon, 2015-10-05 20:11 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สสจ.พระนครศรีอยุธยาบูรณาการจัดทำแผนดำเนินการระบบบริการสุขภาพปี 59 เน้นขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นร่วมกับ สปสช.เขต 4 สระบุรี

29 ก.ย.2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมวรบุรี อโยธยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สสจ.) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนปฎิบัติการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ รุ่นที่ 1 โดยมี นพ.ถาวร พลเดช รอง นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา (นวก.เชี่ยวชาญ ด้านส่งเสริมพัฒนา) เป็นประธานเปิด และ นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี ให้แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559 เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 4 โดยเน้นการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาค สธ. อปท. ภาคประชาชน และเอกชน เน้นกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามแนวทางได้แก่

1. การดำเนินการขับเคลื่อนสุขภาพ 2.การขยายการดำเนินงานกองทุนสู่ระดับ zone เชื่อมกับ OZOP 3.Inovation เน้นขับเคลื่อนระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในพื้นที่ ให้มี 1.care manager 2.In service training และ 3. ให้บริการ Daycare เป็นต้น