ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

จากรายงานบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ข้อเสนอการคลังสุขภาพเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมาย โดยคณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้นำเสนอเป็นเอกสารถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ได้รายงานข้อมูลสำคัญทางด้านเศรษฐศาสตร์และการคลังสุขภาพของประเทศและกลุ่มประเทศ โดยเป็นแหล่งข้อมูลจากธนาคารโลก (World Development Indicators 2015 (ดู ที่นี่) ดังนี้

คำย่อ

GNI: Gross National Income รายได้ประชาชาติ

GDP: Gross Domestic Product ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ

THE: Total Health Expenditure รายจ่ายสุขภาพทั้งหมด

GGHE: General Government Health Expenditure รายจ่ายของรัฐบาลด้านสุขภาพ

GGE: General Government Expenditure รายจ่ายของรัฐบาล

OOP: Household Out of pocket payment รายจ่ายของครัวเรือนด้านสุขภาพ

ประเทศไทย

สำหรับประเทศไทยนั้น มีค่าเฉลี่ยรายได้ประชาชาติต่อหัวประชากรอยู่ที่ 5,410 USD อายุเฉลี่ยของประชากร 74 ปี

รายจ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด คิดเป็น 4.6% ต่อจีดีพี ในจำนวนนี้เป็นรายจ่ายรัฐบาลด้านสุขภาพ 80%

รายจ่ายของรัฐบาลด้านสุขภาพคิดเป็น 17% ต่องบประมาณของประเทศ

รายจ่ายของครัวเรือนด้านสุขภาพ คิดเป็น 11.3% ต่อรายจ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด

กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับบน (Upper middle income country)

เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับบน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรายได้ประชาชาติต่อหัวประชากรอยู่ที่ 7,893 USD อายุเฉลี่ยของประชากร 74 ปี

ค่าเฉลี่ยรายจ่ายด้านสุขภาพ คิดเป็น 6.3% ของจีดีพี ในจำนวนนี้เป็นค่าเฉลี่ยรายจ่ายรัฐบาลด้านสุขภาพ 56%

ค่าเฉลี่ยรายจ่ายของครัวเรือนด้านสุขภาพ คิดเป็น 31.9% ต่อรายจ่ายด้านสุขภาพทั้งหมด

สำหรับงบประมาณเฉพาะกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้น ข้อมูลจากสำนักงบประมาณ เฉพาะในปี 2558 ระบุว่า เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณประเทศ คิดเป็น 4.5% ของงบประมาณประเทศ และคิดเป็น 0.87% เมื่อเปรียบเทียบกับจีดีพี