ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เว็บไซต์แนวหน้า : เครือข่ายทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชนยื่น สนช.ค้าน ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม ชี้การต่ออายุใบอนุญาตทุก 5 ปี ลิดรอนสิทธิทันตแพทย์ แจงการจะเข้าสู่อาชีพนี้ต้องผ่านอบรมศึกษานาน และมีการประเมินผลการศึกษาที่ต้องผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพ จึงทำให้มีมาตรฐานอยู่แล้ว ระบุหากต่อใบอนุญาตการลาไปอบรม กระทบปัญหาขาดแคลนหมอฟันอีก

เว็บไซต์แนวหน้า : 24 ก.พ. 59 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่อาคารรัฐสภา 2 เครือข่ายทันตแพทย์ภาครัฐและเอกชน นำโดย ทพ.พิทักษ์ ไชยเจริญ ที่ปรึกษาประธานบริหารโรงพยาบาลวิชัยยุทธ, ทพ.สมชาย กิจสนาโยธิน ประธานชมรมทันตแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข, ทพ.วีระ อิสระธานันท์ ตัวแทนทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข และสมาชิกทันตแพทย์จากภาคส่วนต่างๆ ยื่นหนังสือถึง นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อคัดค้านร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรม พ.ศ..... ที่ให้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรมทุก 5 ปี

ทพ.พิทักษ์ กล่าวว่า ขณะนี้มีทันตแพทย์ 2,000 กว่าคนเข้าชื่อคัดค้านร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว จะทยอยเข้าชื่อกันมากขึ้นเรื่อยๆ เหตุผลที่คัดค้านเนื่องจากร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดให้ทันตแพทย์ต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี จากเดิมที่ได้ใบประกอบวิชาชีพตลอดชีวิต ซึ่งทุก 5 ปี ทันตแพทย์จะต้องเข้าอบรมหลักสูตรตามที่ทันตแพทยสภากำหนด เพื่อนำมาคิดเป็นคะแนน หากใครไม่ผ่านเกณฑ์การอบรมตามที่กำหนดจะไม่ได้ต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ถือเป็นการลิดรอนสิทธิการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ที่มีอยู่ก่อนที่กฎหมายมีผลบังคับใช้

อีกทั้งทันตแพทย์จำนวนมากไม่ได้รับทราบการทำร่างกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งอ้างว่าได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์จากทันตแพทยสภามาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์จำนวนน้อยมาก ไม่ควรนำมาเป็นมติของทันตแพทยสภา

โดยหนังสือชี้แจงระบุเหตุผลการคัดค้าน อาทิเช่น การเข้าสู่วิชาชีพนี้ต้องผ่านการศึกษาอบรมเป็นระยะเวลานานในหลักสูตร ซึ่งการประเมินผลการศึกษาที่ต้องผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพทันตกรรมในเบื้องต้น ทำให้ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมทั่วไปมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว ส่วนการเพิ่มทักษะหรือองค์ความรู้ตามสากลนั้น มักจะประเมินการปฏิบัติงานเป็นหลัก การฟังการบรรยายจากวิทยากรในการอบรมเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะเป็นการวัดองค์ความรู้ได้ และไม่เหมาะสมที่จะนำไปยึดโยงเป็นเงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

รวมถึงการลาไปอบรม ทำให้หน่วยงานหลายแห่งต้องขาดผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม เป็นภาระค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะในโรงพยาบาลชุมชนที่ห่างไกลซึ่งมีทันตแพทย์เป็นจำนวนน้อย ประชาชนจะไม่ได้รับบริการ

ขอบคุณที่มา: http://www.naewna.com

เรื่องที่เกี่ยวข้อง