ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.โพสต์ทูเดย์ : เปิดข้อเสนอ สธ.ถึง สศช.ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาบทบาทของ สธ.ว่าจะเป็นผู้กำกับดูแลสุขภาพ หรือเป็นผู้ให้บริการ พร้อมเสนอบูรณาการข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ จัดตั้งหน่วยงานกลางบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ แต่ไม่ควรรวมกองทุน ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข เพิ่มแพทย์

นสพ.โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 28 มีนาคม 2559 รายงานว่า แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการร่วมของคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้รับข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งข้อเสนอของ สธ.ที่ สศช.รับไปพิจารณานั้น นอกจากการเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ทำลายสุขภาพแล้ว ยังมีเรื่องระบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพด้วย

โดยเสนอว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาว่า สธ.จะมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลสุขภาพหรือเป็นผู้ให้บริการ และควรบูรณาการข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ และการเบิกจ่ายงบประมาณเข้ากับระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร พร้อมกับจัดตั้งหน่วยงานกลางในการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ แต่ไม่ควรรวมกองทุน

ขณะที่การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขยังต้องกำหนดกรอบให้ชัดเจนก่อนแก้ไขกฎหมาย ควรเพิ่มจำนวนแพทย์ และควรคำนึงถึงการย้ายถิ่นฐานของผู้ประกันตนด้วย

ส่วนการปฏิรูประบบการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัด ชุมชน และท้องถิ่น โดยต้องกำหนดทิศทางและเป้าหมายการทำงานร่วมกัน และควรให้ความสำคัญกับการประเมินผลอีกด้วย

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 28 มีนาคม 2559 จากข่าว “จ่อรีดภาษีน้ำหวาน ครม.ให้บรรจุในแผน 20 ปี-สรรพสามิตชี้หากทำลายสุขภาพเก็บได้ทันที”