บริการสุขภาพ

 • กระทรวงสาธารณสุข เผยนโยบายจัดรูปแบบระบบบริการดูแลสุขภาพประชาชน 5 ด้าน รับมือความท้าทายในอนาคต ทั้งสังคมผู้สูงอายุ การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนแบบไร้รอยต่อ ความเป็นสังคมเมืองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้คนไทยเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำ และมีความมั่นคงทางสุขภาพ
  2019-10-20 07:59
 • บริษัทยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกากำลังเดิมพันครั้งใหญ่กับบริการสุขภาพ ผู้นำแห่งซิลิกอนแวลลีย์ทั้งแอมะซอน แอปเปิล กูเกิล และอูเบอร์ต่างประกาศจะเข้ามาแทรกแซงบริการสุขภาพของสหรัฐซึ่งเรื้อรังด้วยปัญหาค่าใช้จ่ายและความด้อยประสิทธิภาพมาหลายสิบปี
  2018-03-12 15:19
 • ประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศอังกฤษได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังจากมีผู้เชี่ยวชาญออกมาแสดงความเห็นผ่านทาง Guardian Healthcare Network ว่า ถึงเวลาปรับปรุงบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุแล้ว เว็บไซต์เดอะการ์เดียนของอังกฤษนำเสนอเรื่องที่ว่า ควรมีการปรับปรุงบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในประเทศอังกฤษ โดยมีบรรดาผู้เชี่ยวชาญซึ่งประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณสุขแห่งชาติ ด้านการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ด้านเกี่ยวกับโรคในผู้สูงอายุ นักวิชาการด้านผู้สูงอายุ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรการกุศลด้านผู้สูงอายุ ต่างออกมาพูดถึงข้อควรปรับบริการสุขภาพชุมชนเพื่อผู้สูงอายุ
  2016-09-07 22:08
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ : เปิดข้อเสนอ สธ.ถึง สศช.ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาบทบาทของ สธ.ว่าจะเป็นผู้กำกับดูแลสุขภาพ หรือเป็นผู้ให้บริการ พร้อมเสนอบูรณาการข้อมูลสารสนเทศประกันสุขภาพ จัดตั้งหน่วยงานกลางบริหารจัดการกองทุนสุขภาพ แต่ไม่ควรรวมกองทุน ปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข เพิ่มแพทย์
  2016-03-28 17:05
 • ข้อเขียนจาก ผศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ ที่นำเสนอประเด็นการตัดสินใจให้การรักษาโดยแพทย์กับความต้องการของผู้ป่วย โดย นพ.ธีระ ยกประเด็นที่พบจากงานวิจัยต่างประเทศ และได้มีข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัยว่า “นโยบายสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการดูแลรักษาพยาบาลนั้น ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ และครอบคลุม โดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างอำนาจการตัดสินใจในการดูแลรักษาของแพทย์ และการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย จึงจะทำให้เกิดประสิทธิภาพ และลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์”
  2016-03-21 18:29
 • สคสท.ค้านโครงสร้างใหม่ สป.สธ. ระบุ แค่ รพ.สต.ไม่ตอบโจทย์สร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ยังเน้นให้ความสำคัญรักษา มากกว่าสร้างเสริมสุขภาพ ห่วงทำให้เกิดความขัดแย้ง เผยชมรม รพ.สต. เตรียมร้องนายกฯ ปลายเดือน ม.ค. นี้
  2016-01-08 12:51
 • องค์การแรงงานระหว่างประเทศเปิดผลสำรวจบริการสาธารณสุข 174 ประเทศ พบประชากรเขตชนบททั่วโลก 56% เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ ขณะที่ประชากรในเขตเมืองที่เข้าไม่ถึงบริการสุขภาพมี 22% สะท้อนช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท ส่วนทวีปแอฟริกามีประชากรถึง 83% ที่ขาดแคลนการดูแลด้านสาธารณสุข
  2015-04-28 11:21
 • ชาวเมียนมาร์ที่อยู่ในกลุ่มผู้รายได้สูงนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศ บางครั้งเดินทางมารักษาสุขภาพหรือพบแพทย์ทั้งครอบครัวในต่างประเทศ โดยเฉพาะที่ไทยและสิงคโปร์ ขณะที่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการรักษาพยาบาล
  2015-04-08 10:43
 • บทสรุปสุดท้ายจากการเปรียบเทียบด้วยประสบการณ์ใช้บริการจริงของ ‘จิม เอ็ดวาร์ด’ ทั้งในสหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ในโรคเดียวกัน สิ่งที่เขาค้นพบคือ ระบบการรักษาแบบ NHS ดีกว่าระบบสาธารณสุขโดยภาคเอกชนของอเมริกา NHS เป็นบริการที่ฟรี ไม่มีงานเอกสารยุ่งยาก การบริการตรวจรักษาในวันนัดก็รวดเร็วมาก และแน่นอน เราพบข้อเท็จจริงที่ว่าระบบ NHS ครอบคลุมประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม ในขณะที่ระบบของอเมริกาให้บริการตามความสามารถในการจ่ายของประชาชน นอกจากนี้งบประมาณไปหลายสิบล้านดอล์ล่าห์ที่ลงทุนไปกลับทำให้ประชากรเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธาณสุขได้
  2015-03-21 15:51
 • เป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบประกันสุขภาพและระบบบริการสุขภาพของอังกฤษและสหรัฐอเมริกานั้น มีความแตกต่างกันชนิดคู่ตรงข้าม เริ่มตั้งแต่อุดมการณ์ของการจัดการระบบสุขภาพที่แตกต่างกัน ‘จิม เอ็ดวาร์ด’ ผู้ถือสัญชาติทั้ง สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ ได้ลองเปรียบเทียบความแตกต่างของการใช้ระบบบริการสุขภาพจากทั้ง 2 ประเทศ ด้วยประสบการณ์จริงที่เขาต้องเผชิญ และระบุว่า นี่เป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับระบบสุขภาพจากคนไข้ที่ต่อสู้ดิ้นรนอย่างกล้าหาญเมื่อป่วยไข้ ท่ามกลางบริการสุขภาพที่มีเรื่องของทุน อุตสาหกรรมยา และความเชื่อตลาดเสรี ที่ปะทะกับประเด็นเรื่องความเป็นธรรม เพื่อให้ระบบสุขภาพมีคุณภาพและเกิดความเท่าเทียม ต่อประชาชนมากที่สุด
  2015-03-19 20:16
 • จากแนวนโยบายเร่งด่วนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจเต็มในการบริหารประเทศ ในด้านสาธารณสุขนั้น มีแนวนโยบายให้ปรับปรุงการให้บริการ ทั้งด้านคุณภาพและการเข้าถึงบริการให้มากขึ้นของประชาชน ได้แก่ การให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ การเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาลชุมชน ด้วยการให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ไปช่วยให้บริการ เพื่อลดการแออัดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปแต่จากสภาวการณ์ในปัจจุบันซึ่งแพทยสภาได้ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนทางจริยธรรม พบว่ามีกฎหมายใหม่หลายฉบับซึ่งมีส่วนกระตุ้นให้มีการร้องเรียนเกิดขึ้น ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานี้ จึงขอเสนอให้มีการปรับปรุงเพื่อให้การเข้าถึงบริการของประชาชนดีขึ้น ให้บุคคลากรมีความมั่นใจว่า เมื่อให้การรักษาอย่างเต็มความสามารถแล้วจะไม่ต้องถูกเป็นจำเลยในศาล 
  2014-12-18 10:08
 • “หมอรัชตะ” ห่วงประเทศไทย “หมอ - คนไข้” ความสัมพันธ์ไม่ดี นำมาสู่การฟ้องร้องแพทย์ เหตุอธิบายอาการเจ็บป่วยการรักษาไม่ชัดเจน แนะสื่อสารด้วยใจอาทรมากขึ้น ชี้ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้เสียหายฯ ช่วยแก้ปัญหาได้ ลั่นจะทำ สธ. เป็นกระทรวงสีขาว ฝึกอบรมคนให้ข้อมูลคอร์รัปชัน
  2014-10-09 19:56

Pages