ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

แพทยสภา แพทยสมาคม กสพท.ออกแถลงการณ์ร่วม กรณีศาลฎีกาตัดสินคดีว่า แพทย์ประมาทเลินเล่อ อันเป็นการละเมิด ระบุได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและวางแนวทาง คาดแจ้งความคืบหน้าใน 2 สัปดาห์ ระหว่างนี้ขอให้แพทย์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ลดแสดงความเห็นเรื่องดังกล่าวในที่สาธารณะ และส่งความเห็นมาได้ที่อีเมล ศ.นพ.ประสิทธิ์ คณบดีแพทย์ศิริราช

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559 แพทยสภา แพทยสมาคม และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ออกแถลงการณ์ร่วมกรณีคดีบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลเลย ที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ชดใช้เงินแก่โจทก์ โดบศาลฎีกามีคำพิพากษาว่าแพทย์ประมาทเลินเล่อ อันเป็นการละเมิด โดยระบุว่า "ไม่ได้ส่งผลเอ็กซเรย์ไปให้ผู้เชี่ยวชาญดูให้และสอบถามถึงผู้ใกล้ชิดว่าป่วยเป็นวัณโรคหรือไม่.." และ "การรักษาไม่ถูกต้องครบถ้วนในเวลาอันสมควรตามหลักวิชาการแพทย์ และตามมาตรฐานแห่งวิชาชีพก่อให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกาย.."

ทั้งนี้แถลงการณ์ร่วมดังกล่าวระบุว่า ทั้ง 3 หน่วยงานได้ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและวางแนวทางในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบใน 2 สัปดาห์

ระหว่างนี้ขอความกรุณาแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และลดการแสดงความเห็นในที่สาธารณะ และสามารถส่งความเห็นมายังคณะทำงานได้ที่ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลprasit.wat@mahidol.ac.th

แถลงการณ์ร่วม

จากสถานการณ์ความไม่เข้าใจกันในกรณีคดีทางการแพทย์ที่มีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายและรุนแรงในโซเชียลมีเดีย ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดใดต่อสังคม ทางแพทยสภา แพทยสมาคม และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาคณะหนึ่ง เพื่อการศึกษารายละเอียดและดำเนินการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางและสร้างความเข้าใจแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมกับทุกฝ่าย

โดยในระหว่างดำเนินการนี้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยในระบบการรักษาพยาบาล ทางคณะทำงานฯ ขอความกรุณาแพทย์ทั่วประเทศปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และโปรดลดการแสดงความเห็นในที่สาธารณะ โดยท่านสามารถส่งความเห็นมายัง คณะทำงานฯได้ที่ ศ.นพ.ประสิทธิ วัฒนาภา prasit.wat@mahidol.ac.th

ทั้งนี้ทางคณะทำงานฯ จะดำเนินการหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และจะแจ้งความคืบหน้า ให้ทราบต่อไปภายใน 2 สัปดาห์

ขอแสดงความนับถือ

แพทยสภา 

แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมป์

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)

13 เมษายน 2559