ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานโล่เชิดชูเกียรติให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่น และเภสัชกรเกียรติคุณ จำนวน 9 ราย และทรงเปิดประชุมวิชาการสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) รับสั่งชื่นชมผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรขยันเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานโล่รางวัลเภสัชกรดีเด่นและทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559 ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ซึ่งจัดขึ้นในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของเภสัชกรโรงพยาบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผล”เพื่อให้เภสัชกรโรงพยาบาลได้รับทราบข้อมูล แนวคิด และแนวปฏิบัติที่จะสนับสนุนให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผลทั้งประเภทและปริมาณการสั่งใช้ยา และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยของเภสัชกรโรงพยาบาลในสังกัดต่างๆ ด้วย มุ่งหวังให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการปฏิบัติงานหรือการทำวิจัย เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานวิชาชีพในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) คณะกรรมการสมาคมฯ และเภสัชกรโรงพยาบาลจากทั่วประเทศที่เข้าร่วมประชุมกว่า 600 คน เฝ้ารับเสด็จ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอริน ถนนพระรามเก้า เมื่อเร็วๆ นี้

ในโอกาสนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงประทานโล่เชิดชูเกียรติให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่น และเภสัชกรเกียรติคุณ จำนวน 9 รายพร้อมทรงรับสั่งให้กำลังใจ และชื่นชมผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทและขยันเพิ่มพูนองค์ความรู้ใหม่ๆ ให้ทันเหตุการณ์อยู่เสมอ เพื่อช่วยให้การใช้ยามีประสิทธิผลและผู้ป่วยมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

เภสัชกรที่ได้รับรางวัลประจำปี 2559 แบ่งเป็นเภสัชกรดีเด่นในด้านต่างๆ ประกอบด้วย

1.ด้านบริหารจัดการงานเภสัชกรรม ได้แก่ ภญ.ยุพา วิภาสวัชรโยธิน รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ.ชุมพรและ ภญ.เพลินตา สิริมานุวัฒน์ รพ.ตากสิน กรุงเทพฯ  

2.ด้านการผลิตยาได้แก่ ภก.คมกฤช ศรีไสว รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จ.เชียงราย 

3.ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ได้แก่ ภก.วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ รพ.ชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ

4.ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมปฐมภูมิ ได้แก่ ภญ.สมทรง ราชนิยม รพ.สมเด็จพระยุพราชกระนวน จ.ขอนแก่น และ ภญ.อารี วรรณทองขุนดำ รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ทีมงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลดีเด่น 1 รางวัลได้แก่ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

เภสัชกรเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่วิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล อีก 2 รางวัลได้แก่

ภก.สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ ผู้อุทิศตนสละเวลาในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนางานบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ

และ ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช ผู้มีความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศร่วมกับความรู้พื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ เชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการทำงานของหน่วยบริการในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพ

ภายในงานประชุมวิชาการยังมีการนำเสนอผลการศึกษาวิจัยของกลุ่มเภสัชกรครอบครัว ประกอบด้วย

1. ผลการวิจัยเรื่อง “การสำรวจปัญหาจากการใช้ยาโดยการเยี่ยมบ้านของเภสัชกรครอบครัว” ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการเก็บข้อมูลของเภสัชกรจากโรงพยาบาลทั่วประเทศ 28 แห่ง ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2556 พบว่า จากการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย 717 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ (เฉลี่ย 65 ปี) ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ผู้ป่วยและผู้ดูแลไม่มีความรู้เพียงพอเกี่ยวกับยาที่ได้รับ เกิดความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยา และยังพบปัญหาอื่นๆอีก ได้แก่ การเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา การได้รับยาโดยไม่มีข้อบ่งใช้ และ ขนาดยาที่ได้รับไม่เหมาะสม

2.ผลการวิจัยเรื่อง “การค้นหาปัญหาด้านยาจากการออกเยี่ยมบ้านโดยเภสัชกรครอบครัว” เป็นการรวบรวมปัญหาด้านยาจากการเยี่ยมบ้านและวิเคราะห์ถึงปัญหาเชิงระบบที่เกี่ยวข้อง โดยเก็บข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2556-2557 ในเขตจตุจักร จาก 3 แขวง คือ แขวงจอมพล แขวงจันทรเกษม และแขวงเสนานิคม จากการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,019 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยสูงอายุ (มากกว่า 65 ปี) โรคที่พบมาก 3 อันดับแรก คือ ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ และเบาหวาน ตามลำดับ ซึ่งเป็นกลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อแต่ต้องอาศัยความร่วมมือในการใช้ยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  ปัญหาด้านยาที่พบมากคือ การไม่ใช้ยาตามสั่ง  ไม่ได้รับยาที่ควรจะได้รับ และเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา ปัญหาเชิงระบบที่เกี่ยวข้องกับปัญหาด้านยาที่พบมาก 3 ลำดับแรก คือ 1.ผู้ป่วยได้รับยาไม่ต่อเนื่อง  2.ผู้ป่วยเข้าไม่ถึงยา และ 3.ขาดการส่งต่อข้อมูลด้านยาที่มีประสิทธิภาพ

ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) กล่าวว่า เภสัชกรโรงพยาบาลเป็นตัวจักรสำคัญที่จะทำให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และให้การบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการส่งต่อข้อมูลปัญหาด้านยาที่พบ เข้าสู่การพิจารณาพัฒนาระบบยาในสถานพยาบาล อันจะนำไปสู่การป้องกันปัญหาเชิงระบบต่อไป ปัจจุบันสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) ซึ่งมีสมาชิกกว่า 12,000 คน จัดให้มีการประชุมวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในเชิงลึกและฝึกทักษะการปฏิบัติงานดูแลการใช้ยาและในการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมของผู้ป่วยด้านต่างๆแก่เภสัชกร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดจากการใช้ยา ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานวิชาชีพที่ใช้เหมือนกันทั่วประเทศ ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนและจัดการองค์ความรู้ของกลุ่มเภสัชกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านต่างๆด้วย

ทั้งนี้ เภสัชกรดีเด่นที่ได้รับรางวัล ได้ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานเพื่อผู้ป่วยให้ฟังพอสังเขปดังนี้

ภญ.สมทรง ราชนิยม เภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่น ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมปฐมภูมิ ปี 2559 จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวน “ในช่วงที่ทำงานจ่ายยาผู้ป่วยนอกได้สังเกตเห็นว่า ผู้ป่วยโรคเรื้อรังบางรายมารับยาไม่กี่ครั้งแล้วก็หายไป ในขณะที่ผู้ป่วยหลายราย แม้จะมารับยาต่อเนื่องและเข้ารับคำแนะนำจากเภสัชกรแต่ก็ยังควบคุมอาการของโรคไม่ได้  ทำให้อยากไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อค้นหาสาเหตุ เมื่อได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ จึงตัดสินใจออกลุยเดี่ยวในพื้นที่โดยประสานขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รพสต.ช่วยค้นหาผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านยาและปัญหาอื่นๆและลงเยี่ยมบ้านเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาด้านยา รวมทั้งประสานกับวิชาชีพอื่นเพื่อช่วยแก้ปัญหาที่ไม่ใช่ปัญหาด้านยาให้ผู้ป่วยด้วย ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงพยาบาลได้เล็งเห็นปัญหาในพื้นที่ จึงได้สร้างทีมเยี่ยมบ้านที่ประกอบด้วยสหวิชาชีพทั้งแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ร่วมกันทำงานอย่างเป็นระบบชัดเจน”

ภก.วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ เภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่นด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ปี 2559 จากโรงพยาบาลชัยภูมิ “ผมทำงานด้วยใจรักในงานบริบาลทางเภสัชกรรม โดยมุ่งประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ได้ทำการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับทีมงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ มีบางครั้งที่ผมขับรถออกไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยด้วยตัวเอง เพราะการให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องการใช้ยากับผู้ป่วยถือเป็นเรื่องสำคัญ ทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยจากการใช้ยา และได้รับประสิทธิภาพจากการรักษาสูงสุด”

ภก.คมกฤช ศรีไสว เภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่นด้านการผลิตยา ปี 2559 ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการผลิตยามาตั้งแต่ต้น “นอกจากงานผลิตยาทั่วไปแล้ว ได้มีโอกาสร่วมบุกเบิกก่อตั้งงานเตรียมผสมยาเคมีบำบัดและและงานผสมยาฉีดที่ให้ทางหลอดเลือดดำในยุคแรกๆ และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ผมได้ร่วมเป็นคณะทำงานในกลุ่มเภสัชกรโรคมะเร็ง ของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลฯ ซึ่งจัดหลักสูตรฝึกอบรมการเตรียมผสมยาเคมีบำบัดให้กับเภสัชกรโรงพยาบาลทุกปี รวมทั้งได้ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ เขียนโปรแกรมสำหรับงานผสมยา และโปรแกรมงานบริการเภสัชกรรมอื่นๆ เพื่อสนับสนุนให้เภสัชกรได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพภายใต้อัตรากำลังที่มีอยู่จำกัด โดยเชื่อมโยงข้อมูลผู้ป่วย และออกแบบระบบให้เอื้อต่อการป้องกันหรือลดปัญหาจากการใช้ยาและเป็นประโยชน์ต่อการทำงานกับสหสาขาวิชาชีพซึ่งโปรแกรมเหล่านี้มีการเผยแพร่ให้โรงพยาบาลอื่นๆนำไปใช้ประโยชน์ต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” 

ฉายประรูปร่วมกับคณะกรรมการสมาคมฯ และเภสัชกรดีเด่น และเภสัชกรเกียรติคุณ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จประทานโล่รางวัลเภสัชกรดีเด่นและทรงเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี 2559

ภญ.รศ.ธิดา นิงสานนท์ แสดงความยินดีกับ ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช

ภญ.รศ.ธิดา นิงสานนท์ ภก.อำนวย พฤกษ์ภาคภูมิ นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ

ภก.คมกฤช ศรีไสว

ภก.วิชาญ ปลื้มชัยภูมิ

ภญ.สมทรง ราชนิยม

ร่วมแสดงความยินดีกับ ภก.สมชัย วงศ์ทางประเสริฐ

ร่วมแสดงความยินดีกับเภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่น และเภสัชกรเกียรติคุณ