ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“ยงยุทธ สาระสมบัติ” ปธ.กมธ.สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศชี้ ศักยภาพทันตแพทย์ไทยเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก มีมาตรฐานการรักษาและความพร้อมของเครื่องมือ ถือเป็นโอกาสพัฒนาวิชาชีพทันตแพทย์สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้ เชื่อมโยงการแข่งขัน เสริมสร้างศักยภาพคน เป็นโอกาสทางธุรกิจและโอกาสของประชาชน

ศ.พิเศษ ทพ.ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานกรรมาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และอดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่องบทบาททันตแพทยสภาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการประชุมเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ทันตแพทยสภาวาระที่ 8 ว่า ศักยภาพทันตแพทย์ไทยนั้น ถือว่าได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติอย่างมาก ติดอันดับ 1 ในเอเชีย และอันดับ 4 ของโลก มีมาตรฐานในการรักษาและจริยธรรม มีความพร้อมของเครื่องมือในการรักษาที่ทันสมัยและมีมาตรฐานสากล ขณะที่ค่ารักษาพยาบาลไม่สูงเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว เมื่อผนวกเข้ากับภูมิยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่มีความพร้อมด้านการเดินทาง มีปัจจัยบวกด้านการท่องเที่ยว มีปัจจัยเกื้อหนุนการลงทุน และการเป็นประชาคมอาเซียนหรือ AEC ที่ทำให้การย้ายแหล่งที่อยู่สะดวกยิ่งขึ้น

“ดังนั้นจากจุดแข็งของทันตแพทย์ไทย และปัจจัยเอื้ออำนวยของประเทศ จึงเป็นโอกาสทางการพัฒนาวิชาชีพทันตแพทย์และการให้บริการทันตกรรม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และการสร้างความเสมอภาคและเท่าเทียกันทางสังคม ซึ่งจะเป็นโอกาสทางธุรกิจ และโอกาสของประชาชนด้วย”

ศ.พิเศษ ทพ.ยงยุทธ กล่าวต่อว่า แผนยุทธศาสตร์ของทันตแพทยสภาจึงควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพทันตแพทย์ การส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก การผดุงไว้ซึ่งสิทธิ ความเป็นธรรม และส่งเสริมสวัสดิการให้แก่สมาชิก การควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณ และช่วยเหลือแนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนและองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทันตแพทย์และการทันตสาธารณสุข

เรื่องที่เกี่ยวข้อง