ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปท.เห็นชอบรายงานแผนปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล เน้นระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินหมายเลขเดียว จำง่าย ประชาชนไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมดึงท้องถิ่นเข้าร่วม ช่วยเหตุฉุกเฉิน เชื่อจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 20%    

ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ  มีมติ 144 เสียง เห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง “ระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วงก่อนถึงโรงพยาบาล” แล้ว พร้อมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ข่าวรัฐสภารายงานเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ว่า พญ.พรพันธ์ บุณยรัตนพันธ์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ผ่านมาพบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเสียงชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก และเป็นอันดับหนึ่งในภูมิภาค ขณะที่มีผู้เสียชีวิตนอกโรงพยาบาลทั้งที่เสียชีวิตในที่พักอาศัยและเสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล อีกปีละประมาณ 60,000 คน  

ดังนั้นจึงต้องเร่งปฏิรูป ใน 2 ประเด็นหลัก คือ 1.การแจ้งเหตุและรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน และ 2.การจ่ายงานและการปฏิบัติการฉุกเฉินในที่เกิดเหตุจนถึงนำส่งโรงพยาบาล เชื่อว่า หากปรับปรุงระบบการแพทย์ก่อนถึงโรงพยาบาล จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 20% 

พร้อมเสนอให้ปรับระบบการรับแจ้งเหตุ เป็นระบบรับแจ้งเหตุฉุกเฉินหมายเลขเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถจดจำได้ง่ายและไม่เสียค่าใช้จ่าย และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนช่วยเหตุฉุกเฉิน เพราะสามารถเข้าถึงสถานที่เกิดเหตุได้เร็ว และศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้กระจายตัวไปสู่ในท้องถิ่น มีหลากหลายช่องทางช่วยเหลือประชาชนมากขึ้น

ทั้งนี้ สมาชิก สปท.ได้มีการอภิปรายในประเด็นดังกล่าวอย่างกว้างขวาง โดยส่วนหนึ่งสนับสนุนแนวทางการกำหนดให้หมายเลขการแพทย์ฉุกเฉินเพียงหมายเลขเดียว และควรมีแนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ขณะที่ สมาชิก สปท.ส่วนหนึ่งเห็นว่า ไม่ควรรวมไว้ที่ศูนย์กลางแห่งเดียว หากยังไม่มีการพัฒนาระบบอื่นๆ รองรับ เนื่องจากหากยังไม่มีระบบที่ดีพอ ก็อาจทำให้การประสานงานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยเกิดความล่าช้า ส่งผลต่อนาทีชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง