สปท.

 • อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรภาครัฐ สปท. เตรียมจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านการจัดการชนต่างด้าว มุ่งให้ความดูแลและบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุม
  2017-06-20 12:52
 • สปท.ย้ำวาระปฏิรูปเร่งด่วนปี 2560 ด้านสาธารณสุขคือการออกกฎหมายจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ และจัดตั้งสำนักงานมาตรฐานและจัดการข้อมูลสารสนเทศและระบบบริการสุขภาพแห่งชาติ (สมสส.) รวมทั้งคลอดชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน
  2017-04-09 22:08
 • สปท.ค้านวิธีปฏิรูประบบสาธารณสุข ปมออกกฎหมายล้วงเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ งัดมติงดออกเสียงมากกว่าเห็นด้วย จน กมธ.ยอมถอย ขอแก้ไขก่อนชงใหม่ 30 วัน
  2017-01-19 11:47
 • สปท.เห็นชอบส่งรายงาน “การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของประชาชน: สิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ” ต่อรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำผู้มีสิทธิ 3 กองทุน หนุนตั้ง “คกก.กำหนดสิทธิประโยชน์พื้นฐานบริการสุขภาพ” ภายใต้ คกก.นโยบายสาธารณสุขแห่งชาติที่อยู่ระหว่างผลักดันกฎหมาย ด้าน สมาชิก สปท.อภิปราย ห่วงเป็น คกก.ซุปเปอร์บอร์ด ให้อำนาจเบ็ดเสร็จ แถมพาดพิง ก.คลัง และ สธ. พร้อมระบุ สิทธิประโยชน์พื้นฐานสิทธิประโยชน์เสริมตัองกำหนดชัด พร้อมให้สิทธิพิเศษกลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมด  
  2016-12-13 14:19
 • วงถกรับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ.กรรมการนโยบายสุขภาพ ท้วงติงคำนิยาม “ระบบสุขภาพ” ยังไม่ชัดเจน “นพ.วินัย” ชี้ ซูเปอร์บอร์ดสุขภาพต้องทำงานเชิงนโยบายเท่านั้น นายกรัฐมนตรีควรเป็นประธาน ตั้งกรรมการจาก รมต.ที่เกี่ยวข้อง กำหนดหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำ-แก้ปัญหาล้มละลายจากการรักษา-ปชช.เข้าถึงบริการมากขึ้น
  2016-09-30 21:54
 • นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เขียนบทความระบุว่า "แนวคิดเรื่องการตั้งคณะกรรมการเหนือปกติ หรือซุปเปอร์ บอร์ด (Super Board) ค่อนข้างฮิต มีการจัดตั้งคณะกรรมการลักษณะนี้เข้ามาควบคุมกำกับ กำหนดทิศทางและนโยบายเกี่ยวกับสาขาต่างๆ เช่น กิจการรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น มีข้อดีที่ทำให้เกิดเอกภาพทางนโยบาย สั่งการได้อย่างรวดเร็ว แก้ปัญหาติดขัดบางอย่างได้ดี แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเกิดการใช้อำนาจรวมศูนย์มากเกินไป ถ้านำไปใช้กับงานบางสาขาอย่างไม่เหมาะสม"
  2016-09-08 11:39
 • “หมอมงคล” หนุนตั้ง NHPB กำหนดทิศทางระบบสุขภาพประเทศ ท้วง สธ.ไม่ควรทำหน้าที่แกนนำขับเคลื่อน เพราะโครงสร้างทับซ้อนผลประโยชน์ เป็นเจ้าของ รพ.รายใหญ่ของประเทศ ส่งผลนโยบายไม่ได้รับการยอมรับ ถูกมองเป็นไปเพื่อประโยชน์ของหน่วยบริการตนเอง ทำ NHPB ไม่บรรลุเป้าหมาย แนะ สธ.ต้องกระจาย รพ.ออกก่อนทำหน้าที่นี้ พร้อมหนุน คสช.ทำหน้าที่ขับเคลื่อนแทนก่อน ชี้โครงสร้างเป็นกลาง    
  2016-09-06 13:46
 • “หมอเจตน์” หนุน สปท.ตั้ง NHPB กำหนดนโยบายพร้อมคุมภาพรวมระบบสุขภาพประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ลดความซ้ำซ้อนนโยบายและงบประมาณ ระบุไม่ทับซ้อน คสช. เหตุบทบาทหน้าที่ต่างกัน โดย คสช.มุ่งธรรมนูญสุภาพ เน้นการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จัดทำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ขณะที่ NHPB ทำหน้าที่กำหนดนโยบายสุขภาพของประเทศ ซ้ำไม่ได้จัดตั้งเพื่อคุมตระกูล ส. เพราะไม่ใช่ คกก.บริหาร   
  2016-09-06 12:31
 • รองปลัด สธ.เตรียมเสนอแนวทางจัดตั้ง NHPB หลังรับมอบ คกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 ศึกษาทางออกแก้ปัญหาบทบาทซ้ำซ้อน คกก.สุขภาพแห่งชาติ (คสช.) เผยทางเลือก 2 รูปแบบ เดินหน้าตั้ง NHPB มี คสช.เป็นกลไกรวบรวมเสนอความเห็น และปรับโครงสร้าง คสช.เพื่อทำหน้าที่ NHPB ระบุมีทั้งข้อดีและข้อเสีย เตรียมเสนอพิจารณาต้นเดือน ก.ย. นี้ ยอมรับข้อวิพากษ์ผลประโยชน์ทับซ้อน หาก สธ.เป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อน NHPB อนาคตต้องกระจายอำนาจ เน้นบทบาทคุมนโยบายสุขภาพ
  2016-08-31 11:02
 • ชง คกก.ขับเคลื่อนและปฏิรูปราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 ตั้ง “คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ” คุมทิศทางและนโยบายหลักด้านสุขภาพของประเทศ บูรณาการงานด้านสุขภาพ เกิดการปฏิบัติเป็นรูปธรรม ระบุ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รมว.สธ.เป็นรองประธาน และ ปลัด สธ.เป็นเลขานุการ ขณะที่ประชุมห่วงซ้ำซ้อนบทบาทหน้าที่ คสช. แนะ 3 ทางเลือก นำกลับวิเคราะห์ประเด็นรูปเหมาะสม
  2016-08-30 10:07
 • นสพ.โพสต์ทูเดย์ – อนุ กก.ขับเคลื่อนการปฏิรูปสาธารณสุข สปท. เสนอเพิ่มภาษีทางตรง-ขึ้นเพดานประกันสังคม-ขอเก็บแวตเอ็นจีโอและหุ้นนักการเมืองเพื่ออุดหนุนค่ารักษาพยาบาล
  2016-08-08 11:12
 • HITAP หนุน กมธ.สาธารณสุข สปท.ผลักดันนโยบาย “สิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ” กำหนดสิทธิประโยชน์หลักรักษาพยาบาล 3 กองทุน ลดความเหลื่อมล้ำ มาตรฐานเท่าเทียมกัน พร้อมแนะใช้โมเดล “บัญชียาหลักแห่งชาติ” ต้องพัฒนาและทบทวนรายการสิทธิประโยชน์ต่อเนื่อง เน้นพิจารณายึดข้อมูลวิชาการและศึกษาวิจัย และต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
  2016-07-24 21:43

Pages