ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นสพ.โพสต์ทูเดย์ – อนุ กก.ขับเคลื่อนการปฏิรูปสาธารณสุข สปท. เสนอเพิ่มภาษีทางตรง-ขึ้นเพดานประกันสังคม-ขอเก็บแวตเอ็นจีโอและหุ้นนักการเมืองเพื่ออุดหนุนค่ารักษาพยาบาล

คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการสาธารณสุข คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้สรุปแนวทางการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง กองทุนประกันสังคม และระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการรวม 4 ด้าน

ทั้งนี้ ประกอบด้วย

1.ระบบสุขภาพเป็นตลาดที่ไม่สมบูรณ์ จึงต้องใช้กลไกหรือมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีที่อาจจะนำไปสู่การดำเนินงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น การเติมเงินเข้าสู่ระบบสุขภาพ

2.ควบคุมไม่ให้ประชาชนใช้เงินจนเกินความจำเป็น เช่น การใช้เทคโนโลยี และประเมินความคุ้มค่ากับการใช้เงินก่อนเสียชีวิตว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่ เป็นต้น

3.พิจารณาจัดทำแนวทางเพิ่มรายได้ โดยการเพิ่มเพดานการจัดเก็บภาษีที่เก็บจากทุกคนเป็นหลัก เช่น ภาษีทางตรง ปรับขึ้นเพดานเงินประกันสังคม ภาษีสุขภาพและภาษีท้องถิ่น เก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือแวต โดยอาจเก็บจากหุ้นของนักการเมืองและรณรงค์ขอความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน หรือเอ็นจีโอ เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

และ 4.ส่งเสริมให้มีการร่วมจ่าย

นอกจากนี้ อนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการสาธารณสุข สปท. เห็นว่ายุทธศาสตร์ของระบบงานหลักประกันสุขภาพในด้านนโยบายยังไม่เป็นเอกภาพ เพราะสถานบริการสุขภาพอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานหลายหน่วยงาน ส่งผลให้เกิดความแตกต่างกันในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง จึงมีข้อเสนอเพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าว

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ วันที่ 8 สิงหาคม 2559

รายนามอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปการสาธารณสุข (ดู ที่นี่