ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ศิริราชประกาศรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทปี 59 “นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร” ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เป็นผู้ได้รับรางวัลคนที่ 42 เป็นแพทย์ที่ทำงานในภูมิลำเนา เกิด เติบโต ศึกษา และกลับมาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ทำหน้าที่แพทย์ตั้งแต่จบการศึกษาที่ รพ.แห่งเดิมเป็นเวลาเกือบ 30 ปี เป็นทั้งแพทย์และ ผอ.รพ.มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ รพ.ต่อเนื่อง และรักษาผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.59 ณ รพ.ศิริราช ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เป็นประธานงานแถลงข่าว “ประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2558” ร่วมกับ ผศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ผู้อำนวยการ รพ.ศิริราช, นพ.สมุทร จงวิศาล ประธานกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2558 สำหรับแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2558 คณะกรรมการฯ ได้คัดเลือกให้ นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการ รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคนที่ 42 ประจำปี 2558

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า รางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2516 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแพทย์ผู้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ในชนบท และมีส่วนสำคัญในการพัฒนาบริการทางการแพทย์และงานส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ให้เจริญก้าวหน้า เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมวิชาชีพและนักศึกษาแพทย์ โดยเฉพาะบัณฑิตแพทย์ที่ต้องออกไปปฏิบัติงานในชนบท ให้มีทัศนคติที่ดีและมองเห็นคุณค่าของการทำประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสังคมในชนบท รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยที่แพทย์ผู้รับรางวัลจะได้รับเกียรติให้แสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เพื่อเป็นเกียรติและอนุสรณ์แด่ ศ.เกียรติคุณ นพ.อุดม โปษะกฤษณะ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ ศ.เกียรติคุณ นพ.อุดม เป็น “ครูแพทย์” ที่สำคัญท่านหนึ่งของศิริราช ที่มีความรู้อย่างกว้างขวางลึกซึ้งในวิทยาการหลายสาขา เป็นผู้ที่เอาใจใส่ ดูแล สนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของแพทย์ไทยในชนบทอย่างดีตลอดมา แม้ว่าท่านจะครบเกษียณอายุราชการแล้ว ท่านยังคงไปเยี่ยมเยียนเป็นกำลังใจและเป็นที่ปรึกษาแก่แพทย์ที่ทำงานในชนบท โดยเฉพาะการถ่ายทอดความรู้ทักษะในการทำผ่าตัดต่างๆ อยู่ต่อมาเป็นเวลาอีกหลายปี นามของท่านจึงสมควรปรากฎเพื่อเป็นตัวอย่างอันดีแก่บุคคลรุ่นหลังต่อไป โดยบรรดาศิษย์และญาติมิตรของท่านอาจารย์ได้ร่วมกันบริจาคเงินจำนวนหนึ่งก่อตั้ง “ทุนศาสตราจารย์นายแพทย์อุดม โปษะกฤษณะ” ใช้ดอกผลดำเนินงานเกี่ยวกับ “ปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ” และเป็นรางวัลแก่แพทย์ดีเด่นในชนบท

นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร

“สำหรับ นพ.กิตติโชติ เป็นผู้มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านบริการ บริหาร การพัฒนา กอรปกับเป็นแพทย์ที่มีความวิริยะ อุตสาหะ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้นำและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี  เป็นแพทย์ผู้นำการบริการในชุมชนสานต่อระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ทำให้ประชาชนเกิดความศรัทธาต่อองค์กรในการดูแลสืบต่ออย่างมั่นคง ส่งเสริมอัตลักษณ์โรงพยาบาลคุณธรรมจนเป็นตัวอย่างแก่โรงพยาบาลอื่น ๆ และความร่วมมือของประชาชน เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์ทั่วไปมาโดยตลอด จึงถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศ เป็นแพทย์ที่เสียสละความสุขของตนเพื่อส่วนรวม เป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลาย เป็นสิ่งที่น่านับถือยกย่องและเป็นคุณธรรมสำคัญของคนดี” ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าว 

ด้าน นพ.สมุทร จงวิศาล ประธานกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2558 กล่าวถึงการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบทว่า คณะกรรมการฯ มีการพิจารณาคุณสมบัติหลายประการ ประกอบด้วย การให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การบริหาร มนุษยสัมพันธ์ ความเสียสละ ความใฝ่รู้ในวิชาการ ความเป็นผู้นำที่ดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมทั้งระยะเวลาในการปฏิบัติงานทางการแพทย์ในชนบทติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้คณะกรรมการจะคัดเลือกแพทย์ผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด ซึ่งแพทย์ผู้ ได้รับการพิจารณานั้น ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช

สำหรับในปี 2558 ได้มีการเสนอชื่อแพทย์ที่ปฏิบัติงานในชนบทให้คณะกรรมการฯ พิจารณาจำนวน 16 ราย เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ได้เดินทางไปเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการพิจารณาขั้นสุดท้าย จำนวน 13 ราย ในการเดินทางไปแต่ละครั้ง ได้สัมภาษณ์ทั้งแพทย์และผู้ร่วมงาน รวมทั้งผู้มารับบริการ ตลอดจนได้เยี่ยมชมผลงานและโรงพยาบาลดังกล่าว ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่า ประเทศไทยมีแพทย์ที่ตั้งใจทำงานในชนบทอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทหลายคน ทำให้เป็นที่หนักใจแก่คณะกรรมการในการตัดสิน

ทุกครั้งที่ไปเยี่ยมแพทย์ที่ได้รับการพิจารณาในชนบท เราได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการและผลงานที่มีคุณค่า น่าประทับใจ เช่น การพัฒนาระบบคุณภาพด้านการบริการ การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลชุมชน การนำมาตรฐานคุณภาพต่างๆ มาใช้ในการดำเนินงาน การนำแนวคิดหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารจัดการและการดำรงชีวิตอย่างมีจริยธรรม และกิจกรรมอาสาทำดีเพื่อสร้างจิตสำนึกทำดีด้วยกันระหว่างเจ้าหน้าที่และชุมชน ตลอดจนการยอมรับจากประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น

แต่ในที่สุดได้คัดเลือกให้ นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท คนที่ 42 ประจำปี 2558 โดยเป็นแพทย์ที่ทำงานในภูมิลำเนา คือ เกิด เติบโต ศึกษา และกลับมาพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด ทำหน้าที่แพทย์ตั้งแต่จบการศึกษาที่โรงพยาบาลแห่งเดิมเป็นเวลาเกือบ 30 ปี ปฏิบัติหน้าที่เป็นทั้งแพทย์และผู้อำนวยการโรงพยาบาล มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะรักษาผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สนับสนุนให้คนในชุมชนรักสุขภาพ และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะในการให้บริการ เป็นตัวอย่างที่ดียิ่งให้แพทย์ที่จบใหม่เห็นคุณค่าของการทำงานในโรงพยาบาลชุมชน และเรียนรู้ถึงความสุขของชีวิตแพทย์ในชนบท ท่ามกลางกระแสโลกยุคดิจิทัล 

สำหรับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบทที่ได้รับ ประกอบด้วยโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 200,000 บาท บริษัท เทอรูโม (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 20,000 บาท บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 100,000 บาท 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร แพทย์ดีเด่นในชนบทประจำปี 2558 แสดงปาฐกถาอุดม โปษะกฤษณะ เรื่อง “เป็นที่รัก...งานยากที่ท้าทาย” เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.59 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช