จะปลูกฝังค่านิยม MOPH ให้ชาว สธ.ได้ ผู้นำต้องเป็นแบบอย่าง

วงถกประชุมศักยภาพมนุษย์ระดับชาติ ถอดบทเรียนวิธีปลูกฝังดีเอ็นเอ MOPH ในกระทรวงหมอ ผอ.รพ.สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ระบุ ผู้นำต้องเป็นแบบอย่าง-เน้นสื่อสารความเข้าใจ-สนับสนุนให้เกิดรูปธรรม ด้าน ผอ.รพ.สุโขทัย เชื่อ คุณค่าหลักมีไม่มีกี่ประการ สามารถบูรณาการของใหม่เข้ากับของเก่าได้ ขณะที่ ผอ.รพ.ชลบุรี ชี้ 4 คุณลักษณะวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็ง หลอมคนเพื่อบรรลุเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 มีการจัดการประชุม “National Forum on Human Resources for Health 2017 : การระดับชาติ การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ในระบบสุขภาพ (HR4H Forum 2017)” ภายใต้แนวคิดคุณค่าคน คุณค่างาน บันดาลสุข ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยห้อง Sapphire 202 ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “How to integrate Core Value : MOPH to create organizational culture”

นพ.กิตติโชติ ตั้งกิตติถาวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน เปิดเผยว่า คุณค่าหลัก (Core Value) คือดีเอ็นเอของคนในองค์กร ซึ่งจำเป็นต้องแปลงให้เป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยแนวทางที่จะทำให้เกิดเป็นรูปธรรม ได้แก่

1.ผู้นำต้องเป็นแบบอย่าง ยึดค่านิยมเป็นแนวทางบริหารจัดการให้ทุกคนในองค์กรสัมผัสได้

2.สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าใจ เช่น ทำไมเลือกค่านิยมตัวนี้ กระตุ้นให้เห็นความสำคัญ และต้องสื่อสารบ่อยๆ ชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติใดตรงกับคุณค่าหลักขององค์กร

3.สนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติจริงทั้งระดับองค์กรและเจ้าหน้าที่ กำหนดเป็นนโยบายและกำหนดกิจรรม รวมทั้งสร้างแรงจูงใจ

สำหรับคุณค่าหลักหรือค่านิยมร่วมของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ประกอบด้วย ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ เรียนรู้และพัฒนาตลอดเวลา ร่วมกันทำงาน รักและภูมิใจในการทำงาน รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันได้กำหนดอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่ต้องมีความพอเพียง ซื่อสัตย์ และเสียสละ

นพ.กิตติโชติ กล่าวว่า ยกตัวอย่างความซื่อสัตย์ ซึ่งต้องสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าทำไมถึงเลือกความซื่อสัตย์ และเมื่อซื่อสัตย์แล้วจะได้อะไร จากนั้นก็แปลงความซื่อสัตย์มาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดรูปธรรม เช่น ซื่อสัตย์ต่อผู้ป่วย รูปธรรมก็คือจัดบริการที่มีคุณภาพ ยึดความต้องการของผู้รับบริการเป็นสำคัญ หรือระบบธรรมาภิบาล รูปธรรมก็คือการบริหารในรูปคณะกรรมการเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้

“เมื่อกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดค่านิยมใหม่ คือ MOPH เราก็จำเป็นต้องบูรณาการค่านิยมใหม่นั้นให้สอดคล้องกับค่านิยมเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องสื่อสารให้เจ้าหน้าที่เข้าใจด้วย” นพ.กิตติโชติ กล่าว

พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัย กล่าวว่า เมื่อได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุโขทัยก็คิดว่าจะนำค่านิยม MOPH ลงไปใช้อย่างไร โดยที่ผ่านมาโรงพยาบาลสุโขทัยมีคุณค่าหลักอยู่แล้ว คือสุขโข หรือ SUKHO (Safety Unity Knowledge Happy Offer) จากนั้นก็คิดต่อว่าต้องทำอย่างไรที่จะบูรณาการค่านิยมของ สธ.คือ MOPH เข้าไปให้พนักงานผูกพันอย่างไม่รู้ตัว เพราะส่วนตัวเชื่อว่าจริงๆ แล้วค่านิยมมีไม่กี่ตัวและเกี่ยวพันกัน

พญ.ภาวิณี กล่าวว่า ยกตัวอย่างปัญหาของโรงพยาบาลสุโขทัยคือ OPD แออัด เนื่องจากแพทย์ลงมาตรวจช้า จึงได้ขอร้องแพทย์ให้มาลงตรวจในเวลา 09.30 น. จากนั้นก็เก็บสถิติรายบุคคลเป็นกราฟ ซึ่งตลอด 2 เดือนที่เข้ามารับตำแหน่งผู้อำนวยการ พบว่าแพทย์ 2 ใน 3 ลงมาตรวจตามเวลาที่ตกลงกัน นั่นหมายความว่าเมื่อใดที่แพทย์ควบคุมตัวเองได้ นั่นก็คือ M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง (หนึ่งในค่านิยมใหม่ MOPH) ทุกฝ่ายก็จะเกิดความสุข หรือ H : Happy (หนึ่งในค่านิยมเดิม SUKHO)

“หรืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ People centered (หนึ่งใน MOPH) คือต้องตอบให้ได้ว่าประชาชนได้อะไร เราได้เปลี่ยนการประเมินบุคลากรใหม่เพื่อพัฒนาคนในองค์กร โดยพิจารณาจากทักษะ (Skill) และจิตใจในการให้บริการ (Service mind) เพราะทั้งคู่จะนำมาซึ่งคุณภาพและความปลอดภัยในการให้บริการ” พญ.ภาวิณี กล่าว

พญ.ภาวิณี กล่าวว่า จะเห็นได้ว่า MOPH เข้ากับ SUKHO ได้ โดยที่ไม่ต้องให้บุคลากรท่องจำ แต่ให้เปลี่ยนมาเป็นนโยบายและกิจกรรม ซึ่งก็จะกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรในท้ายที่สุด

นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งว่า ต้องมีคุณลักษณะ 4 ประการ ได้แก่

1.มีค่านิยมร่วมและมีความรู้สึกร่วมกันเป็นเอกฉันท์

2.หัวหน้าองค์กรต้องเป็นบุคลากรหลักที่แสดงออกถึงค่านิยมหลักขององค์กร

3.กิจกรรมต่างๆ ต้องแสดงออกถึงความเชื่อร่วมกันอย่างกว้างขวาง

4.บุคลากรทุกคนคือบุคคลสำคัญขององค์กร

สำหรับประโยชน์ของวัฒนธรรมองค์กร นอกจากจะช่วยหล่อหลอมให้คนในองค์กรสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้ว ยังช่วยหล่อหลอมให้องค์กรนั้นๆ มีพฤติกรรมในอนาคตเป็นไปตามที่เราคาดหวัง ที่สำคัญยังช่วยทำให้บรรลุเป้าหมาย ช่วยควบคุมพฤติกรรมคนในองค์กร และยังเป็นสัญลักษณ์หนึ่งที่สร้างให้เกิดการจดจำ

“ถึงแม้ว่าเราอยู่ใน สธ. เรามี MOPH แต่บริบทของโรงพยาบาลชลบุรีย่อมแตกต่างกับโรงพยาบาลอื่นๆ ฉะนั้นเราต้องแปลง MOPH ให้อยู่ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเดิมที่เราสังกัดอยู่” นพ.ชุติเดช กล่าว

นพ.ชุติเดช กล่าวว่า การสร้างวัฒนธรรมองค์กรนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานคุณค่าหลักที่ทุกคนตกลงร่วมกัน เมื่อกำหนดเป้าหมายได้แล้วก็ต้องกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ จากนั้นก็เข้าสู่แนวทางการจัดทำแผนเพื่อปรับเปลี่ยนคนไปสู่วัฒนธรรมองค์กรที่เราต้องการ

อนึ่ง กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้กำหนดคุณค่าหลัก (Core Value) ของบุคลากรในวงการ สธ. 4 ประการ หรือ MOPH ซึ่งประกอบด้วย M : Mastery หรือเป็นนายตนเอง คือเป็นบุคคลที่หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ บนพื้นฐานของการมีสำนึก รับผิดชอบ คุณธรรม และจริยธรรม O : Originality หรือเร่งสร้างสิ่งใหม่ คือสร้างสรรค์นวัตกรรม สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P : People centered หรือใส่ใจประชาชน คือต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงานเพื่อประโยชน์อันดีแก่ประชาชน โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ H : Humility หรืออ่อนน้อมถ่อมตน คือมีสัมมาคารวะ มีน้ำใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
17 ชั่วโมง 45 นาที ago
melonpung
19 ชั่วโมง 52 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

แล้วไงค่ะ
17 ชั่วโมง 45 นาที ago
melonpung
19 ชั่วโมง 52 นาที ago
กลับด้านบน