สคอ.ชวน ‘สื่อ-สังคม’ ร่วมประณามพฤติกรรมยอดแย่ “ไม่สวมหมวกกันน๊อค”

เผย ทุก 1 ชั่วโมง คนไทยตายบนถนนอย่างน้อย 3 คน ร้อยละ 76 เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ยก “ลำปาง” ต้นแบบส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 % มีผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัยสูงถึงร้อยละ 59.8 ผู้ซ้อนร้อยละ 24.2 และอำเภอสบปราบพื้นที่สวมหมวกนิรภัยสูงสุด สคอ.ชวนสื่อ-สังคม ร่วมประณามพฤติกรรมยอดแย่ ชี้ “รับไม่ได้” ขี่รถจักยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย 

เมื่อวันที่ 22 ส.ค.59 ที่ อ.เมือง จ.ลำปาง – ในการประชุมสร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) ร่วมกับ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สนพท.) สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างความร่วมมือสื่อสารประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนนโยบายทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนให้มีความต่อเนื่อง และร่วมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุม มีตัวแทนสื่อมวลชนระดับภูมิภาคและเครือข่ายจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ร่วมประชุมทั้งสิ้นกว่า 60 คน  

นายชเนรินทร์ สมินทรปัญญา

นายชเนรินทร์ กล่าวว่า  สถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปาง ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุยายน 2559 พบเกิดอุบัติเหตุ 433 ครั้ง เสียชีวิต 104 ราย บาดเจ็บ 521 ราย รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เกิดเหตุมากสุดถึง 197 คัน ส่วนการบังคับใช้กฎหมาย เดือนมกราคม 2559 มีการจับกุมผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย 6,890 ราย เดือนกรกฏาคม 5,391 ราย ลดลง 1,499 ราย ส่วนอัตราเฉลี่ยรวมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่/ผู้ซ้อน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 2559 พบ ผู้ขับขี่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 59.8 ผู้ซ้อน ร้อยละ 24.2 เป็นนักเรียน นักศึกษา ร้อยละ 49.7 ประชาชนทั่วไป 61.3 และอำเภอสบปราบ มีอัตราสวมหมวกนิรภัยสูงสุด ร้อยละ 79.03 รองลงมาอำเภอเมือง ร้อยละ 64.80  

นอกจากนี้มาตรการการป้องกันแก้ไขอุบัติเหตุทางถนนยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งจังหวัด เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติทางถนนให้เหลือน้อยลงที่สุด โดยขับเคลื่อนสร้างการรับรู้แก่ทุกภาคส่วน ให้เห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยและปฏิบัติตามกฎจราจร พร้อมประกาศเป็นวาระของจังหวัดใช้ชื่อ “คนลำปาง ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร” ตลอดปี 2559 ใช้กลยุทธ์ขับเคลื่อน คือ การถ่ายภาพหรือคลิปผู้ไม่สวมหมวกนิรภัยขับขี่รถจักรยานยนต์เข้าในสถานที่ราชการ พร้อมมีเงินรางวัลให้ 1,000 บาท การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ และมอบป้ายวาระจังหวัดลำปางให้แก่หน่วยงานส่วนราชการ เพื่อนำไปติดตั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด 

นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) กล่าวว่า จากการรายงานสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนนประเทศไทยปี 2557 โดยแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจรในระดับจังหวัด (สอจร.) พบว่า ทุก 1 ชั่วโมง คนไทยตายบนถนนอย่างน้อย 3 คน จำนวนผู้ประสบอุบัติเหตุร้อยละ 76 เป็นผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ซึ่งในปี 2555 มีรายงานผู้เสียชีวิต 23,601 ราย ปี 2557 มีผู้เสียชีวิต 21,429 ราย ลดลง 2,172 ราย ซึ่งการประชุมครั้งนี้มุ่งหวังให้สื่อมวลชนและเครือข่ายได้ร่วมกันสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเข้าไปส่วนร่วมผลักดันนโยบาย มาตรการแก้ไขปัญหาในระดับต่างๆ ช่วยกันเฝ้าระวังจุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง หนุนเสริมมาตรการของรัฐ เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน พร้อมกันนี้สื่อและคนในสังคม ต้องช่วยกันประณาม ไม่ยอมรับ และ “รับไม่ได้” กับพฤติกรรมการขับขี่ที่เห็นแก่ตัว ไร้ระเบียบวินัย อย่าให้การทำผิดกฎจราจรเป็นความเคยชินในสังคมไทยอีกต่อไป       

ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจากความสูญเสียนักศึกษาจากเหตุอุบัติเหตุทางถนน เป็นสิ่งที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ จากจุดเริ่มต้นการทำงานภายใต้โครงการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เริ่มตั้งแต่ปี 2553 โดยทำ 3 กิจกรรมหลัก คือ ให้ความรู้นักศึกษา การเรียนรู้และสร้างเครือข่ายในการทำงาน ภายใต้การดำเนินงาน “ราชภัฏร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร” ใช้วิชาการและการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมสอดแทรกวิธีป้องกันอุบัติเหตุ ปลูกจิตสำนึกรักความปลอดภัยให้กับนักศึกษาและประชาชน สร้างความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย ใช้กลยุทธ์ที่เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ร่วมกับการใช้รูปแบบการเชื่อมประสานความร่วมมือแบบบูรณาการมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในจังหวัด

เช่น การลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสร้างมาตรการองค์กรในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% (ห่วงใคร ให้ใส่หมวก) จังหวัดลำปางกับภาคเครือข่ายทั้งรัฐและเอกชน ปัจจุบันมีกว่า 7 หน่วยงาน การจัดตั้งชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา ชมรมถนนปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้ชื่อโครงการ “ถนนปลอดภัยในสถานศึกษา หรือ RVP ROAD SAFETY CAMP” ร่วมกับ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาของสถาบันไปในทางที่ดีขึ้น มีการพฤติกรรมในการสวมหมวกนิภัยภัย 100 % จากผลสำรวจอัตราการสวมหมวกนิรภัยของนักศึกษาที่ใช้รถจักรยานยนต์เดินทางเข้าออกเขตพื้นที่สถานศึกษา ของมูลนิธิไทยโรดส์ 

จากการทำงานที่มุ่งมั่นและตั้งใจสร้างความปลอดภัยทางถนน ทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับรางวัลมากมาย  อาทิ เช่น รางวัลองค์กรต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ภายใต้การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ห่วงใคร ให้ใส่หมวก จาก สสส. , รางวัล Prime Minister Road Safety Award ประเภทองค์กรภาครัฐ ที่มีผลงานเด่น ด้านการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน จากศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถน - สสส.และเครือข่ายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 “ครึ่งทางทศวรรษ...กับการจัดการที่เข้มแข็ง เป็นต้น 

 

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

วิภารัตน์ เดอซิลวา
20 ชั่วโมง 40 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

วิภารัตน์ เดอซิลวา
20 ชั่วโมง 40 นาที ago
กลับด้านบน