ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ป.ป.ช.ประกาศผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 115 หน่วยงานภาครัฐ ในส่วนที่เกี่ยวข้องระบบสาธารณสุข 10 หน่วยงาน 3 อันดับแรกคือ สรพ.มาเป็นอันดับ สวรส.และ สปสช. ส่วน 3 อันดับรั้งท้าย สช. สถาบันวัคซีน และ TCELS

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง ผลคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู ที่นี่)

โดยระบุว่า ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินหน่วยงานภาครัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งสิ้น 115 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย

1.สำนักงานศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) 3 หน่วยงาน

2.องค์กรอิสระ 3 หน่วยงาน

3.องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ 2 หน่วยงาน

4.สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 1 หน่วยงาน

5.สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1 หน่วยงาน

6.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 55 หน่วยงาน

7.องค์การมหาชน 50 หน่วยงาน

ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุขนั้น

1.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ได้อันดับที่ 18 (87.23 คะแนน)

2.สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้อันดับที่ 20 (87.06 คะแนน)

3.สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้อันดับที่ 34 (83.96 คะแนน)

4.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้อันดับที่ 35 (83.92 คะแนน)

5.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ได้อันดับที่ 60 (80.90 คะแนน)

6.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้อันดับที่ 75 (79.16 คะแนน)

7.สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ได้อันดับที่ 93 (75.90 คะแนน)

8.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้อันดับที่ 106 (72.41 คะแนน)

9.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ได้อันดับที่ 107 (71.53 คะแนน)

10.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ได้อันดับที่ 109 (67.80 คะแนน)