ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานอัตราตายของประชากรไทยในปี 2558 จำแนกตามสาเหตุที่สำคัญต่อประชากร 100,000 คน ดังนี้

1.มะเร็งทุกชนิด 112.8 คน ต่อประชากร 100,000 คน

2.โรคหลอดเลือดในสมอง 43.3 คน ต่อประชากร 100,000 คน

3.ปอดอักเสบ 42.1 คน ต่อประชากร 100,000 คน

4.โรคหัวใจขาดเลือด 29.9 คน ต่อประชากร 100,000 คน

5.อุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งทางบก 22.3 คน ต่อประชากร 100,000 คน

6.เบาหวาน 19.4 คน ต่อประชากร 100,000 คน

7.โรคเกี่ยวกับตับ 16.0 คน ต่อประชากร 100,000 คน

8.โรคทางเดินหายใจส่วนล่างเรื้อรัง 13.5 คน ต่อประชากร 100,000 คน

9.วัณโรคทุกชนิด 9.4 คน ต่อประชากร 100,000 คน

10.ภูมิคุ้มกันบกพร้อมจากไวรัส (เอดส์) 8.4 คน ต่อประชากร 100,000 คน