ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผลการสำรวจสถานการณ์ IQ เด็กไทยปี 2559 พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 23,641 ราย ค่าเฉลี่ย IQ ทั้งประเทศอยู่ที่ 98.23 ต่ำกว่าเป้าหมายที่ 100 (ค่ากลางของมาตรฐานสากลอยู่ที่ 100) ไม่บรรลุ KPI

ขณะที่ผลการสำรวจสถานการณ์ EQ เด็กไทยปี 2559 ถือว่าบรรลุ KPI

เด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการประเมิน EQ และนำมาใช้วิเคราะห์ทั้งหมด 23,274 ราย พบว่า ร้อยละ 77.1 ของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป (เป้าหมายคือร้อยละ 70)  

ข้อมูลจากหนังสือ เชื่อมั่นเด็กไทย...ไอคิวดี อีคิวเด่น ของกรมสุขภาพจิต