อีคิว

 • กระทรวงสาธารณสุขจับมือ 4 กระทรวงร่วมพัฒนาศักยภาพเด็กไทย สร้างคนไทย 4.0 มีสุขภาพดี สติปัญญาดี แข็งแรง มีทักษะสูง และมีจิตใจที่งดงาม ดูแลตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ถึงคลอด และเติบโตอย่างมีคุณภาพตั้งเป้าภายใน 5 ปี พ.ศ.2560-2565 เด็กไทยมีไอคิว (IQ) คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100 และร้อยละ 70 มีคะแนนอีคิว (EQ) เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
  2018-05-03 21:18
 • กรมสุขภาพจิตสนับสนุนระบบการส่งต่อเด็กพัฒนาการล่าช้าเขตภาคเหนือ เน้นการป้องกันตั้งแต่เนิ่นๆ ค้นหาเด็กแรกเกิด – 5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าหรือล่าช้า ให้ได้รับบริการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมอย่างมีคุณภาพโดยเร็ว ทั้งด้าน IQ และ EQ หากพบไม่สมวัยให้ส่งต่อไปยังระดับ รพช./รพท./รพศ. เพื่อประเมินและส่งเสริมด้วยเครื่องมือ TEDA4I 3 เดือน และถ้ายังพบว่ามีพัฒนาการล่าช้าอีก ให้ส่งต่อโรงพยาบาลเฉพาะทางต่อไป ทำให้เกิดเชื่อมโยงทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟูที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ  
  2016-07-30 11:41
 • กระทรวงสาธารณสุขชี้ไอคิวเด็กไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ไอคิวอยู่ในเกณฑ์ปกติถึง 2 ใน 3 และมี 42 จังหวัดรวมกรุงเทพมหานคร ไอคิวสูงเกิน 100 ผลสำเร็จจากความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และการยกระดับคุณภาพศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ มอบนโยบายเพิ่มโอกาส สร้างความเท่าเทียม กำจัดสาเหตุปัญหาโภชนาการ เสริมภูมิคุ้มกันด้านการเลี้ยงดู สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สนับสนุนนโยบายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เด็กตั้งแต่ปฐมวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
  2016-07-29 16:48
 • กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจไอคิว-อีคิว เด็ก ป.1ล่าสุดในปี 2557 พบอีคิวปกติ แต่ไอคิวเด็กชนบทต่ำกว่าเด็กในเมือง สาเหตุขาดความอบอุ่นในครอบครัว หนุนพ่อ-แม่-ผู้ปกครอง-ผู้ดูแลเด็ก ช่วยกระตุ้นเพิ่มไอคิว-อีคิว ด้วยวิธีง่ายๆ คือ“กิน กอด เล่น เล่า ลดดูทีวี ลดเล่นเกม”
  2015-05-27 20:40
 • กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทย พัฒนาสังคมฯ กลาโหม กทม. กำหนดจัดสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือนทุกคนที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกัน 6-10 กรกฎาคม 2558 ชี้เด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่พบพัฒนาการไม่สมวัย พบได้ทุก 1 ใน 3 คน  
  2015-05-24 15:41
 • สธ. เผยเด็กไทยยังเสี่ยงเกิดปัญหาสติปัญญาต่ำ เนื่องจากพบหญิงตั้งครรภ์มีปัญหาขาดสารไอโอดีน ทำให้เซลล์สมองและระบบประสาทของเด็กในครรภ์เจริญเติบโตไม่เต็มที่ ให้สถานพยาบาลทุกแห่ง แจกยาเม็ดเสริมไอโอดีน เหล็ก และโฟลิก ให้หญิงตั้งครรภ์ทุกรายกินทุกวันตั้งแต่ตั้งครรภ์ถึงหลังคลอด 6 เดือน
  2014-06-24 17:33
 • เด็กไทยไอคิวเฉลี่ยต่ำกว่าค่ามาตรฐาน แถมอีคิวมีแนวโน้มลดลง ส่วนเด็กเล็ก 11% เป็นโรคขาดสารไอโอดีน ส่วนเด็กปฐมวัยเผชิญปัญหาโลหิตจาง เผยเกินครึ่งมาจากการขาดธาตุหล็ก กรมสุขภาพจิตจับมือกรมอนามัย เตรียมสำรวจเด็ก ป.1 ทั่วประเทศ ดู "ไอคิว-อีคิว-ไอโอดีน-โลหิตจาง" หวังใช้พัฒนาศักยภาพเด็กไทย
  2014-06-23 16:25