ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทย พัฒนาสังคมฯ กลาโหม กทม. กำหนดจัดสัปดาห์รณรงค์ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือนทุกคนที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กกว่า 20,000 แห่งทั่วประเทศ พร้อมกัน 6-10 กรกฎาคม 2558 ชี้เด็กกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่พบพัฒนาการไม่สมวัย พบได้ทุก 1 ใน 3 คน  

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กทม. นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทย กลาโหมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กทม. และกระทรวงสาธารณสุข ในส่วนกลางและภูมิภาคจำนวน 200 คน ซึ่งเป็น 6 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย เพื่อสร้างความร่วมมือ และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้เป็นไปอย่างสมวัย พร้อมก้าวสู่สถานศึกษาอย่างสมบูรณ์    

นพ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ในปี 2558 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน2558 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558-31 มีนาคม 2561 เป็นการทำงานร่วมกันของกระทรวงสาธารณสุข และ 5 หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทย พัฒนาสังคมฯ กลาโหม และกทม. เน้นหนักการให้ความรู้และฝึกทักษะพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กให้สามารถเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการให้เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะทำการประเมิน ตรวจคัดกรอง และกระตุ้นพัฒนาการเด็กเล็กทุกคนใน 4 ช่วงอายุสำคัญ คือ 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน และ 42 เดือน โดยใช้เครื่องมือดีเอสพีเอ็ม (DSPM) ที่กระทรวงสาธารณสุขพัฒนาขึ้น ตั้งเป้าหมายส่งเสริมเด็กไทยมีพัฒนาการสมวัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85 ในปี 2561 

นพ.สุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานในช่วงกว่า 1 เดือนที่ผ่านมาพบว่า สถานบริการสาธารณสุขสามารถคัดกรองเด็กปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิด และในช่วงวัย 9 เดือน 18 เดือน 30 เดือน ได้เป็นอย่างดี แต่ในกลุ่มอายุ 42 เดือน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในศูนย์เด็กเล็ก เป็นกลุ่มที่ผลสำรวจของกรมอนามัยในปี 2557 ที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัยสูงกว่าช่วงวัยอื่น โดยเด็กอายุ 3 – 5 ปีมีพัฒนาการไม่สมวัยสูงถึงร้อยละ 34 หรือพบได้ทุก 1 ใน 3 คน ขณะที่กลุ่มเด็กแรกเกิด – 2 ปี พบมีพัฒนาการไม่สมวัยร้อยละ 22 จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา โดยกำหนดจัดสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กอายุ 42 เดือน ซึ่งมีประมาณ 70,000 คน ที่อยู่ในศูนย์เด็กเล็กกว่า 20,000 แห่งพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2558 ซึ่งเป็นสัปดาห์ของการพัฒนาประชากรไทย เนื่องในวันประชากรโลกตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ของพัฒนาการเด็กปฐมวัยว่ามีปัญหาหรือไม่ 

นพ.คำรณ ไชยศิริ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในการดำเนินการดังกล่าว เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะประสานกับศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่ เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพัฒนาการ 5 ด้านหลักได้แก่ การเคลื่อนไหว การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้ภาษา การเข้าใจภาษา การช่วยเหลือตนเองและสังคม หากพบว่าไม่สมวัย จะแนะนำครูพี่เลี้ยง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ให้กระตุ้นฝึกทักษะเด็กในเรื่องนั้นบ่อยๆ และติดตามประเมินซ้ำเมื่อครบ 1 เดือน หากยังไม่ผ่านเกณฑ์ จะส่งพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คลินิกกระตุ้นพัฒนาการในโรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อดูแลรักษาแก้ไขต่อไป