ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การสำรวจข้อมูลด้านสุขภาพในปัจจุบันพบว่าสุขภาพและอายุคาดเฉลี่ยของประชากรโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้น แต่ขณะเดียวกันก็ยังพบความเหลื่อมล้ำด้านพัฒนาการ ท่ามกลางปัญหาโรคเรื้อรังอันเป็นสาเหตุใหญ่ของการเจ็บป่วยระยะยาวและการเสียชีวิต

สำนักข่าวรอยเตอร์ได้นำเสนอรายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง Global Burden of Disease ซึ่งเป็นการศึกษาถึงปัจจัยหลักของการเจ็บป่วย พิการ และเสียชีวิตในแต่ละประเทศ ผลการศึกษาพบว่าอายุคาดเฉลี่ยของประชากรโลกนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนถึงปี พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้นกว่าสิบปีมาอยู่ที่ 69.0 ปีในผู้ชายและ 74.8 ปีในผู้หญิง ในขณะเดียวกันก็ยังพบว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคติดต่อหรือโรคติดเชื้อ รวมถึงเอชไอวี/เอดส์ มาลาเรีย และท้องร่วงได้ลดต่ำลง เช่นเดียวกับการลดลงด้านตัวเลขการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งแม้ลดลงในอัตราที่ช้ากว่า

สำนักข่าวรอยเตอร์เผยว่า การศึกษาวิจัยนี้ได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุการเสียชีวิตใน 249 รายการ โรคและการบาดเจ็บ 315 รายการ  และปัจจัยเสี่ยง 79 รายใน 195 ประเทศ ระหว่างปี พ.ศ. 2523 ถึง 2558 ซึ่งจากการศึกษาอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดี (จำนวนปีที่มีสุขภาพดี) พบว่า อายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้น 6.1 ปีใน 191 จาก 195 ประเทศ และยังพบว่าภูมิภาคอเมริกาเหนือมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีต่ำสุดทั้งในผู้ชายและผู้หญิง โดยมีโรคเบาหวานซึ่งสัมพันธ์กับปัญหาน้ำหนักตั วและยาเสพติดโดยเฉพาะยากลุ่มโอปิออยด์และโคเคนเป็นสาเหตุหลักของปัญหาสุขภาพและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในสหรัฐอเมริกา

ด้านผู้วิจัยมองว่า ข้อมูลนี้ได้ชี้ให้เห็นความเหลื่อมล้ำของพัฒนาการด้านสาธารณสุขในระดับโลก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และเขายังเห็นด้วยว่าแม้การพัฒนาจะเป็นปัจจัยที่สนับสนุนพัฒนาการด้านสาธารณสุขแต่ก็ไม่ใช่ปัจจัยที่กำหนดการมีสุขภาพดี ดังที่พบว่าหลายประเทศมีพัฒนาการด้านสาธารณสุขที่แซงหน้าการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การศึกษาหรือความอุดมสมบูรณ์ ขณะเดียวกันก็ยังคงพบเห็นหลายประเทศ รวมถึงสหรัฐอเมริกาที่ยังคงล้าหลังเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ตนมีอยู่

ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยยังชี้ว่า

การเสียชีวิต 7 ใน 10 รายเป็นผลจากโรคไม่ติดต่อ เช่น มะเร็ง หัวใจ สโตรก และเบาหวาน

ปัญหาปวดศีรษะ ฟันผุ สูญเสียการได้ยินและการมองเห็นพบมากกว่า 1 ใน 10 รายทั่วโลก

แม้มีความคืบหน้าด้านการแก้ปัญหาน้ำปนเปื้อนและสุขอนามัย แต่กลับพบว่าอาหาร โรคอ้วน และยาเสพติดเริ่มเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงขึ้น

มีผู้หญิงกว่า 275,000 ราย เสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรเมื่อปีก่อน ทั้งที่สาเหตุส่วนใหญ่ล้วนสามารถป้องกันได้

การเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีลดลงครึ่งหนึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 แต่ความคืบหน้าด้านการลดอัตราการเสียชีวิตแรกคลอดยังคงเป็นไปอย่างล่าช้า

เรียบเรียงจาก

รอยเตอร์: Study shows health improving globally, but progress is patchy