เคาะประชาพิจารณ์แก้ กม.บัตรทอง 3 รูปแบบ เริ่ม มิ.ย.นี้ ก่อนสรุปผล ก.ค.

ประชาพิจารณ์แก้กฎหมายบัตรทอง เคาะ 3 รูปแบบ 1.รับฟังความเห็นผ่านเว็บไซต์ สื่อโซเชียล 2.เวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาค 3.เวทีปรึกษาสาธารณะ ภายใน มิ.ย.นี้ ก่อนสรุปผลรับฟังใน ก.ค.

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และประธานอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ .. พ.ศ. .... ) กล่าวว่าการจัดประชาพิจารณ์ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ พิจารณา จะมีขึ้นในระหว่างเดือนมิถุนายนนี้ ประกอบด้วยเวทีการรับฟังความเห็น 3 รูปแบบ คือ

1.การรับฟังความเห็นสาธารณชนสำหรับประชาชนทั่วไปผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ความคิดเห็นตามประเด็นสำคัญในเบื้องต้น ผ่านช่องทางเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารสังคมที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย

2.การจัดเวทีประชาพิจารณ์หรือ Public Hearing สำหรับประชาชนทั่วไป จะประชาสัมพันธ์เชิญชวนในการลงทะเบียนล่วงหน้าเข้าร่วมเวทีประชาพิจารณ์ 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้

และ 3.การจัดเวทีปรึกษาสาธารณะหรือ Public Consultation เป็นเวทีลำดับสุดท้ายในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น โดยเป็นเวทีการถกแถลงของผู้แทนกลุ่มเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และเครือข่ายระดับพื้นที่ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องจากการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และครบถ้วนทั้งผู้รับบริการ ผู้จัดบริการ และผู้กำกับดูแล

ประธานอนุกรรมการดำเนินการประชาพิจารณ์ฯ กล่าวว่า แนวคิดในการจัดเวทีรับฟังความเห็นเพื่อปรับปรุงแก้ไข ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ จะมุ่งเน้นการสร้างพลังการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และการสร้างกระแสสังคมในการปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยอย่างกว้างขวาง ภายใต้ 3 หลักการสำคัญ คือ

1.หลักการเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์

2.หลักความเป็นระบบ โดยมีเวทีการรับฟังความคิดเห็นที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์การประชุมและผู้ดำเนินการประชุมไว้อย่างชัดเจน

และ 3.หลักการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม โดยการเปิดโอกาสการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมเวทีอย่างเท่าเทียมกัน

“จริงๆ แล้วหากตีความตามแนวทางการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมายฯ ตามบทบัญญัติมาตรา 77 วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่บัญญัติว่า ก่อนการตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อนำมาสู่การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ รวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์นั้นต่อประชาชนและสาธารณะต่อไป….ซึ่งระบุว่าขั้นต่ำต้องมีการรับฟังความเห็นและเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ โทรทัศน์ หรือเว็บไซต์เท่านั้นเป็นพอก็ได้ แต่เราอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น เพราะเราให้ความสำคัญกับเสียงความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเป็นสำคัญ”

ด้าน ผศ.ทพ.วีระศักดิ์ พุทธาศรี อนุกรรมการและเลขานุการดำเนินการประชาพิจารณ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินงานเพื่อจัดเวทีประชาพิจารณ์ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น

1.เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 จัดทำบทวิเคราะห์ทางวิชาการ การออกแบบกระบวนการรับฟัง และวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

2.เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 เป็นการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทั้ง 3 ระดับ ประกอบด้วย การรับฟังความเห็นสาธารณชน (Public Opinion), การจัดเวทีประชาพิจารณ์ (Public Hearing) และการจัดเวทีปรึกษาสาธารณะ (Public Consultation)

และ 3.เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากเวทีรับฟังความเห็นทั้ง 3 เวที เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประชาพิจารณ์พิจารณา ร่าง พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เพื่อนำไปสู่การส่งต่อให้อนุกรรมการยกร่างกฎหมาย และเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 26 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 49 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 58 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 31 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 41 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 58 นาที ago

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
3 ชั่วโมง 26 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 49 นาที ago
CindypjPax
12 ชั่วโมง 58 นาที ago
ทำได้!แต่ทำหรือไม่?
14 ชั่วโมง 31 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 41 นาที ago
CindyfxPax
17 ชั่วโมง 58 นาที ago
กลับด้านบน