ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมสุขภาพจิต เสริมความเข้มแข็งเครือข่ายพยาบาลวิชาชีพ รื้อฟื้นความรู้ เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ดูแลสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทยที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน

นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวภายหลังประธานพิธีเปิดการสัมมนาการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. (ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560) ว่า จากสภาพสังคมและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางด้านความรู้และเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น ผลักดันให้เกิดความคาดหวังในตัวเด็กสูงเกินกว่าเด็กจะทำได้ รวมถึงมาตรฐานหรือระดับคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมของสังคมลดลง ส่งผลให้เด็กและเยาวชนดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความรู้สึกไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัย ต้องเผชิญความท้าทายใหม่ๆ อันเป็นอุปสรรคและอันตรายต่อการดำเนินชีวิต มีแนวโน้มปัญหารุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เด็กและเยาวชนในประเทศไทย ช่วง 5-10 ปี ทำให้เห็นแนวโน้มสถานการณ์ที่กำลังจะเป็นปัญหาหลายประการ ทั้งการเข้าถึงการสื่อสารสมัยใหม่ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ที่เกิดการใช้อย่างไม่เหมาะสม เกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือคึกคะนอง เหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตและการเติบโตอย่างไม่มีคุณภาพของเด็กและเยาวชนได้

จากความสำคัญของปัญหาดังกล่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต จึงได้มอบหมายสถาบันราชานุกูล พัฒนาศักยภาพเครือข่ายพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นขึ้น เพื่อให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นในการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อนอย่างใกล้ชิดทั่วประเทศ ซึ่ง ปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ทั้งหมด 16 รุ่น 636 คน จาก 396 หน่วยงาน กระจายอยู่ทุกเขตสุขภาพสาธารณสุข มี 8 เขตสุขภาพฯ ที่มีพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่นครบทุกจังหวัด และมี 4 เขตสุขภาพฯ ที่มีพยาบาลเฉพาะทางฯ ไม่ครบทุกจังหวัด ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 จังหวัดลำปางและจังหวัดแพร่ เขตสุขภาพที่ 5 จังหวัดสมุทรสงคราม เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดตราด และเขตสุขภาพที่ 12

ทั้งนี้ แม้ว่าในพื้นที่เขตสุขภาพสาธารณสุขจะมีพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวชเด็กและวัยรุ่น แต่บางพื้นที่ ทั้งจังหวัด มีเพียง 1-2 คน บางคนสำเร็จการอบรมไปนานแล้ว ประกอบกับปัจจุบันมีเครื่องมือและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ใช้ในดูแลเด็กและวัยรุ่นเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องรื้อฟื้นความรู้ เรียนรู้เครื่องมือและองค์ความรู้ใหม่ สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายพยาบาลเฉพาะทาง อันจะส่งผลต่อการจัดบริการตอบสนองปัญหาด้านสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นปัจจุบันและทันต่อสถานการณ์

การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 250 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น การบรรยายเรื่อง เพศตามช่วงวัย โดย ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์, เรื่องทักษะการคิดเชิงบริหารกับความพร้อมทางการเรียนรู้ในเด็ก โดย รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และ Work shop เพื่อการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้เฉพาะทางด้านสุขภาพจิตเด็ก