ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ภาครัฐ-เอกชน-ภาคประชาชน ตอกย้ำประกาศเจตนารมณ์ประชารัฐเพื่อคนพิการ สสส.เผยจ้างงานคนพิการในโครงการฯ 3 ปี สร้างรายได้ให้คนพิการกว่า 100 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวสายด่วน 1479 ให้บริการปรึกษาช่วยเหลือคนพิการแบบครบวงจร ช่องทางสอบถามสร้างอาชีพ-รายได้ พม.มั่นใจขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการให้ได้ตามเป้าหมาย 10,000 อัตราในปีนี้

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับมอบเกียรติบัตร ในส่วนของภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐเพื่อคนพิการด้านการจ้างงาน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) พร้อมกับอีก 6 หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ในงานประกาศเจตนารมณ์ประชารัฐเพื่อคนพิการและเปิดตัวสายด่วน 1479 ประชารัฐเพื่อคนพิการ

ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสสส. กล่าวว่า แผนสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ ได้สนับสนุนแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบครบวงจร: สุขภาวะจากการทำงาน ผ่านมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมเพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ มีสุขภาวะ สามารถใช้ชีวิตอย่างอิสระและพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งการจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 และ มาตรา 35 ในช่วงระยะเวลา 1-3 ปีที่ผ่านมา เกิดการประสานงานให้คนพิการมีงานทำ รวม 1,277 คน คิดเป็นจำนวนเงินที่สร้างรายได้ให้กับคนพิการ 122,770,500 บาท นอกจากนี้ยังสนับสนุนโครงการความริเริ่มความพิการเป็นศูนย์ผ่านผ่านมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการเพื่อช่วยเหลือคนพิการแบบครบวงจรในระดับพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2555 จนเกิดต้นแบบหน่วยจัดการกลาง Call Center ให้บริการสายด่วนคนพิการ 1479 และได้เริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีผู้โทรมาปรึกษารวมกว่า 8,909 ราย โดยส่วนใหญ่สอบถามเรื่องอาชีพและรายได้ คิดเป็นร้อยละ 53.8 ครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการผลักดันให้เกิดการจ้างงานคนพิการ ทำให้คนพิการมีงานทำ มีรายได้ มีศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย สสส.พร้อมร่วมสนับสนุน และบูรณาการงานด้านคนพิการในประเด็นสุขภาพทั้งมิติทางกาย จิต ปัญญา สังคม

ด้าน นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)กล่าวว่า พม.มีหน้าที่ในการประสานนโยบายร่วมกับทุกกระทรวงทบวงกรม เพื่อให้คนพิการได้รับการศึกษา มีงานทำ ดำรงชีวิตอิสระ หรือเรียนว่าทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ พม. จะอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตามกฎหมายนอกจากนั้นเรายังมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพและศูนย์พัฒนาอาชีพสำหรับคนพิการทั่วประเทศ ที่จะได้ช่วยฝึกอาชีพและเตรียมความพร้อมให้คนพิการก่อนที่จะประกอบอาชีพหรือเข้าทำงานในสถานประกอบการ , หน่วยงานของรัฐ หรือการทำงานในชุมเพื่อปฏิบัติภารกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือเราจะเร่งรัดการปฏิบัติตรมมติคณะรัฐมนตรีในการรับคนพิการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ถ้าสามารถร่วมมือกันขับเคลื่อนการจ้างงานคนพิการให้ได้ตามเป้าหมาย 10,000 อัตราในปีนี้ ย่อมเท่ากับสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากถึง 1,000 ล้านบาท ปีนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยากเห็นคนพิการได้รับการจ้างงานและส่งเสริมอาชีพครบตามกฎหมาย และเป็นเช่นนี้อย่างต่อเนื่องทุกปี

นายวิชัย อัศรัสกร ตัวแทนประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ในฐานะภาคเอกชนรับลูกนโยบายประชารัฐ ตั้งเป้าจ้างงานคนพิการครบ 100%ตามกฎหมายกำหนดในปี 2561 ที่มีการจ้างงานคนพิการในอุตสาหกรรม มีความเป็นห่วงปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำในสังคม การจ้างงานและส่งเสริมอาชีพคนพิการนี้จะช่วยให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้ โดยเฉพาะรายได้ที่จะลงไปสู่ผู้พิการและชุมชน และคาดว่าจะทำให้มีการจ้างงานคนพิการครบ 10,000 อัตราได้ภายในปี 2561