ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมอนามัย จัดประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 มุ่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพของบุคคลในการกลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ.2560 คนไทยรอบรู้สุขภาพ มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 : Health Literate Citizen toward Thailand 4.0 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร ว่า ประเทศไทย 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่นำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจาก 3 กับดัก ได้แก่ กับดักประเทศรายได้ปานกลาง กับดักความเหลื่อมล้ำของความมั่งคั่ง และกับดักความไม่สมดุลในการพัฒนา พร้อมๆ กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ประเทศในโลกที่หนึ่งที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ยุคที่ 4 อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy: SEP) โดยขับเคลื่อนผ่านกลไกประชารัฐ

ซึ่งการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ได้นั้น ต้องเตรียมคนไทย 4.0 โดยการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ คนไทยที่มีปัญญาเฉียบแหลม (Head) มีทักษะที่เห็นผล (Hand) มีสุขภาพแข็งแรง (Health) และมีจิตใจงดงาม (Heart) ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (Mindset) ทักษะ (Skill-Set) และพฤติกรรม (Behavior Set) ของคนไทยทั้งระบบ

นพ.วชิระ กล่าวต่อว่า กรมอนามัยซึ่งมีพันธกิจเป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการวิชาการที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยทุกภาคส่วนร่วมสร้างคนไทย 4.0 ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพทำให้มีสุขภาพแข็งแรงเพื่อสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมและสาธารณสุข ขจัดปัญหาความยากจน

จึงได้จัดประชุมวิชาการภายใต้หัวข้อ คนไทยรอบรู้สุขภาพ มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 : Health literate Citizen towards Thailand 4.0 เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ เทคโนโลยี สร้างแรงจูงใจ สร้างกระแสให้พันธมิตรการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสังคมเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศตามโมเดลประเทศไทย 4.0 ด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพของบุคคลในการกลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ การเลือกใช้บริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง (Self Management) และอยู่ในสังคมรอบรู้ (Literate Society) โดยเริ่มที่ประชาชนเป็นหลัก ให้สามารถเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลความรู้สุขภาพ โต้ตอบ ซักถาม แลกเปลี่ยน นำไปสู่การตัดสินใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองและปรับสภาพแวดล้อมได้ และสุดท้ายบอกต่อเพื่อสร้างสังคมรอบรู้สุขภาพอย่างยั่งยืน

“ทั้งนี้ การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2560 คนไทยรอบรู้สุขภาพ มุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 : Health Literate Citizen toward Thailand 4.0 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,000 คน ประกอบด้วย นักวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม บุคลากรจากมหาวิทยาลัย สถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนภาคีเครือข่าย โดยภายในงานมีการบรรยาย การอภิปราย การนำเสนอผลงานวิชาการ การประกวดผลงานวิชาการ และการจัดนิทรรศการ อาทิ Thailand 4.0, Health Literacy, Smart Citizen by Health Literacy Towards Thailand 4.0, Smart Parent Smart Pregnant และ Smart Development นำไปสู่ Smart Kids” อธิบดีกรมอนามัย กล่าว