'อบต.บางพระ' ชลบุรี ไม่ทอดทิ้งคนพิการ จับมือ สปสช.คัดกรอง ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

Fri, 2017-09-01 10:29 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สปสช. ชู “อบต.บางพระ” ไม่ทอดทิ้งคนพิการ ดำเนิน “โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ” งบกองทุนสุขภาพตำบล รุกคัดกรองสุขภาพพร้อมเยี่ยมคนพิการถึงบ้าน หนุนงานบริการฟื้นฟูสมรรภาพฯ กองทุนบัตรทอง

น.ส.วิไลวลัย์ นิลคุปต์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ (อบต.บางพระ) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันพื้นที่ อบต.บางพระ มีคนพิการจำนวน 284 คน มีทั้งคนพิการทางการมองเห็น พิการทางการได้ยินสื่อความหมาย พิการทางการเคลื่อนไหว/ทางกาย พิการทางสติปัญญา และพิการจิตใจ/พฤติกรรม ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งดูแลตนเองไม่ได้และต้องมีผู้ดูแล ขาดความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์คนพิการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ อบต.บางพระ จึงได้ดำเนิน “โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ” ภายใต้การสนับสนุนงบบริการฟื้นฟูสรรถภาพด้านการแพทย์ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่ง สปสช.ได้ดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อช่วยให้คนพิการเข้าถึงบริการสุขภาพเพิ่มขึ้น โดยดำเนินการ 2 กิจกรรมหลัก คือ

1. การตรวจคัดกรองสุขภาพคนพิการ อายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป อาทิ การเอ็กซเรย์ปอดดิจิตอล ตรวจเม็ดเลือดแดงแบบสมบูรณ์ ตรวจน้ำตาลและระดับไขมันในเลือด ตรวจยูริคเก๊าท์ ตรวจการทำงานของตับ และการตรวจการทำงานของไต เป็นต้น โดยเจ้าหน้าที่ รพ.แหลมฉบังง พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพคนพิการ ซึ่งมีคนพิการ 50 คน และผู้ดูแลคนพิการจำนวน 30 คนเข้าร่วม การคัดกรองสุขภาพนี้จะทำให้ทราบความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ที่นำไปสู่การปรับพฤติกรรม รวมถึงการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น

2. การเยี่ยมบ้าน ตรวจคัดกรองสุขภาพ และการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆ การต่อบัตรประจำตัวคนพิการเมื่อบัตรหมดอายุ สำรวจปัญหาและความต้องการของคนพิการและผู้ดูแล ให้กับคนพิการที่มีปัญหาการเคลื่อนไหว ที่ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมที่ อบต.ได้ โดยดำเนินการ่วมกับ รพ.สต.ในพื้นที่ ต.บางพระ 3 แห่ง ซึ่งจะดำเนินการระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน 2560

“โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ ที่มองเห็นปัญหาของคนพิการ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ทำให้ขาดโอกาสการใช้สิทธิต่างๆ โดยเฉพาะสิทธิด้านสุขภาพ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอุดช่องว่างให้กับคนพิการในพื้นที่ได้” รองนายก อบต.บางพระ กล่าว

ด้าน นพ.ชูชัย ศรชำนิ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการ จึงได้จัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์และอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการตั้งแต่ปี 2546 พร้อมได้ขยายขอบข่ายงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ให้ครอบกลุ่มประชากรที่จำเป็นต้องได้รับ ทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง และผู้ป่วยหลังการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่งถึง โดยปี 2560 นี้ ได้จัดสรรงบประมาณ 787 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 16.13 บาทต่อประชากรเพื่อดำเนินการ ซึ่งมีคนพิการด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเคลื่อนไหว การได้ยินหรือสื่อ สติปัญญา การมองเห็น เป็นต้น

ทั้งนี้แม้ว่า สปสช.จะมีการจัดสรรงบประมาณเฉพาะสำหรับบริการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ แล้ว แต่ที่ผ่านมายังมีคนพิการที่มีปัญหาการเข้าถึงบริการ อาทิ การเดินทางที่เป็นอุปสรรค เป็นต้น รวมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการรับสิทธิประโยชน์คนพิการ และเพื่อเป็นการดูแลคนพิการในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการที่จำเป็นซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ อบต.บางพระ โดยกองสวัสดิการสังคมจึงได้ดำเนิน “โครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ” ใช้งบประมาณจาก “กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น” (กองทุนสุขภาพตำบล) ซึ่ง อบต.บางพระ ได้ร่วมสมทบงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้พิการกลุ่มนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่าง สปสช.และ อปท.เพื่อดูแลประชาชน

“การดำเนินโครงการห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ นอกจากสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญต่อความใส่ใจในการดูแลผู้พิการของ อบต.บางพระ แล้ว ยังเป็นตัวอย่างหนึ่งของการบริหารกองทุนสุขภาพตำบลที่ดี เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการที่มีปัญหการเข้าถึงบริการสุขภาพ” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว