ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปลัด สธ.ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลยี่งอ 1 ใน 10 โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลของพ่อ ที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล มีความเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชนและพื้นที่ ในปี 2561 กำหนดให้ทั้ง 10 แห่ง เป็นโรงพยาบาลต้นแบบลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ที่ จ.นราธิวาส นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.นราธิวาส และให้สัมภาษณ์ว่า ในปีงบประมาณ 2561 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลต้นแบบลดโลกร้อน (Green and Clean Hospital) เพื่อร่วมสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเร่งรัดให้ทุกแห่งดำเนินงานภายใต้ 1 บวก 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์การสืบสานพระราชดำริ โดยจัดตั้งศูนย์สืบสานการดำเนินงานตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อถวายความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย และโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ทุกแห่ง มีจุดเด่นที่แตกต่างกันของแต่ละโรงพยาบาล ภายใต้อัตลักษณ์เดียวกันคือ “โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล” (More than Hospital) ดำเนินงานภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา พ.ศ.2560-2564 คือ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาระบบการดูแลสุขภาพประชาชนที่ดี พัฒนาระบบบริการที่ดีของโรงพยาบาล พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข และพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดีของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาล ที่กระทรวงสาธารณสุข สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเสด็จเปิดโรงพยาบาลยี่งอฯ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ที่มีความโดดเด่นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบองค์กรลดโลกร้อน ในรูปแบบ "GREEn+2E" มีเป้าหมาย "บุคลากรสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี องค์กรมีความสุข" มีมาตรฐานสถานที่ น่าอยู่ น่าทำงาน (Healthy Work place) ระดับเขต มาตรฐานส้วมสะอาดยอดเยี่ยมระดับประเทศ ต้นแบบโรงครัวมาตรฐานระดับเขต รวมทั้งเป็นองค์กรที่พัฒนางานคุณภาพ จัดทีมสหวิชาชีพออกให้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีทีมให้การดูแลรักษาพยาบาลและให้คำปรึกษาแต่ละหน่วยบริการในรูปแบบ "1 famed 1 PCU" เพื่อเชื่อมโยงการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังในโรงพยาบาลสู่การรักษาต่อเนื่องแบบใกล้บ้านใกล้ใจในชุมชน ส่งผลให้ผู้ป่วยมีการเข้าถึงบริการและได้รับการดูแลรักษาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ โรงพยาบาลยี่งอ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง รับผิดชอบดูแลประชาชน 45,026 คน ข้อมูลในปี 2559 ให้บริการผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 215 คนต่อวัน โรคที่พบได้แก่ ไข้หวัด ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และอาหารไม่ย่อย และให้บริการผู้ป่วยในเฉลี่ย 13 คนต่อวัน โรคที่พบได้แก่ ปอดบวม ไข้เลือดออก ปอดอุดตันเรื้อรัง ไข้หวัด ไทฟอยด์ ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด 184 คน ประกอบด้วย แพทย์ 7 คน ทันตแพทย์ 2 คน เภสัชกร 4 คน นักเทคนิคการแพทย์ 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 76 คน ที่เหลือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นๆ ให้บริการครบทุกมิติทั้งด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพ