ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long Term Care: LTC) ในพื้นที่ อ.ท่าศาลา แลกเปลี่ยนสถานการณ์การทำงาน

นายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลา กล่าวว่า เทศบาลตำบลท่าศาลา เข้าร่วมตั้งกองทุนสุขภาพตำบลร่วมกับ สปสช.ตั้งแต่ปี 2552 ในส่วนของกองทุนบริการสาธารณสุขผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงหรือกองทุน Long Term Care : LTC นั้น เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2559 ปีแรกได้รับงบประมาณ 7.5 หมื่นบาท สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง 15 คน ซึ่งการทำงานทั้งกองทุนสุขภาพตำบลและกองทุน LTC มีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน ในส่วนของกองทุนสุขภาพตำบลนั้นการทำงานเกือบ 10 ปี ก็ลงตัว มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนสุขภาพตำบลก็ช่วยสนับสนุนงาน LTC ได้ดี อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายที่ยังไม่ชัดเจน เช่นเดียวกับกองทุน LTC แต่ทั้ง 2 งานนี้มีประโยชน์กับประชาชนของเทศบาลตำบลท่าศาลาอย่างมาก

ด้าน นางราตรี ฤทธิรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.ท่าศาลา กล่าวว่า ภาพรวมของการดูแลผู้สูงอายุใน อ.ท่าศาลานั้น มีการทำงานที่ดีขึ้น ที่นี่เริ่มเป็นพื้นที่นำร่องตั้งแต่ปี 2559 ทั้งอำเภอมีผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิงที่ต้องดูแล 118 คน อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลท่าศาลาและ อบต.ท่าศาลาในพื้นที่ อบต.ท่าศาลาจะดูแลผู้สูงอายุประมาณ 100 คน ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมาก เราพยายามทำให้ผู้สูงวัยจากติดบ้านติดเตียง เปลี่ยนเป็นติดสังคมให้มากขึ้น ในส่วนของมีผู้ดูแลหรือ Care Giver (CG) ก็มีการอบรมให้ความรู้และใช้ช่องทางสื่อสารทาง LINE เพื่อปรึกษาการทำงานระหว่างกัน และพยายามให้มีบันทึกการทำงาน แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จ

“ในส่วนของปัญหาที่พบตอนนี้คือ ความไม่เพียงพอของเครื่องมือที่ CG ต้องใช้ เช่น เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด เครื่องวัดความดัน ความไม่ชัดเจนของระเบียบการเบิกจ่าย การใช้จ่ายตามชุดสิทธิประโยชน์รายบุคคล การจ่ายค่าตอบแทน CG ประชากรสูงอายุมีจำนวนมาก มีข้อเสนอว่าในส่วนการเบิกจ่าย ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้ง่ายในการปฏิบัติสอดคล้องกับระเบียบ และให้คณะอนุกรรมการ LTC ในพื้นที่สามารถวางระบบและดูแลการใช้จ่ายเงินได้ตามบริบทของพื้นที่” นางราตรี กล่าว

ด้าน เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ความสำเร็จของ อ.ท่าศาลา คือมีกองทุนสุขภาพตำบลที่เข้มแข็งและเกื้อหนุนกองทุน LTC นโยบายตรงนี้ก็ต้องดูว่าการดำเนินงานเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง เพื่อแก้ไขให้เดินหน้าได้มีประสิทธิภาพ การดูแลผู้สูงอายุระยะยว หัวใจคือบ้าน ใช้เตียงผู้ป่วยดูแลดีกว่าเตียง รพ. ใช้ญาติผู้ป่วยช่วยดูแลแทนพยาบาล ออกมาในทิศทางของการดูแลในชุมชน ชุมชนและครอบครัวเข็มแข็ง ตามคำขวัญของเทศบาล บริหารจัดการให้คนของท่าศาลาได้รับบริการสาธารณสุขที่ดี ท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่จะดูแลคนกลุ่มนี้ ก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ในการดูแลคือ รพ., สาธารณสุขอำเภอ และสาธารณสุขจังหวัด อบรมให้ความรู้ CG เพื่อไม่ให้เกิดผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่ถูกทิ้งไว้

“วันนี้มาดูว่า กองทุนตำบลที่ทำมา 10 ปีแล้ว มีปัญหาอะไรบ้าง อีกอันคือ LTC ที่เพิ่งเริ่ม มีปัญหาอย่างไร และจะแก้อย่างไร เพื่อให้คนของท่าศาลาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ ทางท่าน รมว.สธ.ก็ติดตามเรื่องนี้เพื่อให้ปัญหาอุปสรรคที่มีหมดไป และเดินหน้างานเพื่อประชาชนได้อย่างเต็มที่” นพ.ศักดิ์ชัย กล่าว

เรื่องที่เกี่ยวข้อง