ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อเร็วๆ นี้ ไฮแทป (HITAP) หรือ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญการประเมินความคุ้มค่าของยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคในประเทศไทย เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อการทำวิจัย เนื่องจากสถานการณ์วัณโรคในประเทศไทยมีความรุนแรงมากขึ้น HITAP จึงร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำโครงการวิจัยดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณการความคุ้มค่าการลงทุนของมาตรการเพื่อยุติปัญหาวัณโรคในประเทศไทย ศึกษาสถานการณ์และประมาณการภาวะโรคด้านระบาดวิทยาและทางคลินิกจากการดำเนินการยุติปัญหาวัณโรค ประมาณการผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการดำเนินการยุติปัญหาวัณโรค และศึกษาชุดของมาตรการยุติปัญหาวัณโรคที่มีความเหมาะสมคุ้มค่าในบริบทของประเทศไทย ณ ห้องประชุม โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข