ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สปสช.จัดสรรงบค่าเสื่อม ซ่อมบำรุงและลงทุนบริการการแพทย์ หนุนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการรักษาต่อเนื่อง เผย ปี 61 บอร์ด สปสช.อนุมัติงบกว่า 6 พันล้านบาท กระจายให้หน่วยบริการบัตรทองทั่วประเทศแล้ว หน่วยบริการสังกัดสป.สธ. 5,394.10 ล้านบาท ขณะที่หน่วยบริการสังกัดอื่นๆ และหน่วยบริการเอกชน 885.59 ล้านบาท

นพ.การุณย์ คุณติรานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการจัดสรรงบส่วนหนึ่งเพื่อเป็นค่าเสื่อมราคา (งบค่าเสื่อมราคา) หรืองบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน เพื่อให้หน่วยบริการนำเงินไปจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง หรือเช่าเพื่อซ่อมบำรุงสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพหรือถดถอยหรือเสียหายจากการให้บริการ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับเงิน การจ่ายเงิน การรักษาเงิน และรายการของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายอื่น พ.ศ. 2559 โดยในปีงบประมาณ 2561 นี้ บอร์ด สปสช.ได้อนุมัติจัดสรรงบค่าเสื่อมราคา จำนวน 6,279.69 ล้านบาท หรือ 128.69 บาทต่อผู้มีสิทธิ

นพ.การุณย์ กล่าวว่า ในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยบริการนั้น แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ งบค่าเสื่อมราคาสำหรับหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) จำนวน 5,394.10 ล้านบาท และงบค่าเสื่อมราคาสำหรับหน่วยบริการสังกัดอื่นๆ และหน่วยบริการเอกชน จำนวน 885.59 ล้านบาท โดยวิธีการกระจายงบประมาณนั้น ในส่วนของหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.นั้น จะมีการโอนงบประมาณไปยังหน่วยบริการโดยตรงจำนวน 3,812.12 ล้านบาท หรือร้อยละ 70 ส่วนที่เหลือเป็นการจัดสรรไปยังระดับจังหวัดและระดับเขต จำนวน 1,042.56 ล้านบาท (ร้อยละ 20) และจำนวน 539.41 ล้านบาท (ร้อยละ 10) ตามลำดับ เช่นเดียวกับงบเหมาจ่ายรายหัว ทั้งนี้เพื่อให้มีการปรับเกลี่ยและกระจายงบประมาณไปยังหน่วยบริการอย่างทั่วถึงและเป็นไปตามความเหมาะสม ขณะที่หน่วยบริการสังกัดอื่นๆ และหน่วยบริการเอกชน จะเป็นการโอนตรงไปยังหน่วยบริการทั้งหมด

ปีงบประมาณ 2561 นี้ สปสช.ได้มีการโอนงบค่าเสื่อมราคาไปยังหน่วยบริการที่รับดูแลผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทั้งหมดแล้ว โดยครั้งแรกได้ทำการโอนในเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3,812.12 ล้านบาท และได้ทำการทยอยโอนงบประมาณในส่วนที่เหลือทั้งหมดให้กับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. และสังกัดอื่นๆ รวมทั้งหน่วยบริการเอกชนในเดือนธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยบริการสามารถนำงบประมาณนี้ไปบริหารจัดการในการจัดซื้อ ซ่อมแซมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อบริการผู้ป่วยต่อไป

“งบค่าเสื่อมราคา เป็นงบที่มีความสำคัญเพื่อสนับสนุนการรักษาพยาบาลและบริการสุขภาพของหน่วยบริการ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ รวมถึงอาคาร สถานที่ในการบริการ จะมีการชำรุดและเสื่อมไปตามการใช้งาน ที่ผ่านมาบอร์ด สปสช. นอกจากงบเหมาจ่ายรายหัวซึ่งเป็นค่ารักษาแล้ว ยังได้จัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ให้กับหน่วยบริการอย่างต่อเนื่องทุกปี” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

นพ.การุณย์ กล่าวต่อว่า หน่วยบริการที่ได้รับเงินจัดสรรงบค่าเสื่อมราคาจะทำการรายงานผลการจัดซื้อ จัดหา ผ่านทาง Website ของ สปสช.ที่ www.nhso.go.th เลือกเมนู “บริการออนไลน์” >หมวด “NHSO Budget”> เลือก “ระบบรายงานการใช้เงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม)” โดยสามารถลงทะเบียนรับ User name, Password เพื่อใช้ Login เข้าโปรแกรมรายงานได้ที่ สปสช.เขต