ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อเร็วๆ นี้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดปฐมนิเทศนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อค้นหานักวิจัยที่สนใจเรื่องการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ พญ.ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ภญ.วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์ จากโรงพยาบาลทหารผ่านศึก, คุณสายชล คล้อยเอี่ยม จากกรมอนามัย และคุณอรรถพล ศรีชิษณุวรานนท์ จากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล เพื่อแนะนำวิธีการทำงาน การสนับสนุนที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการวิจัยที่ผู้ได้รับการคัดเลือกแต่ละท่านจะดำเนินการภายใต้การสนับสนุน

ซึ่งโครงการนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรขององค์กรทั้งในและนอกภาคสุขภาพในการพัฒนานโยบาย เกิดการผลักดันให้ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการพัฒนานโยบายสุขภาพของประเทศไทย พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิจัยเชิงนโยบายสุขภาพและเครือข่ายนักวิจัยด้านนโยบายสุขภาพในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ในภาพ

ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์, ที่ 4 จากขวา หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

พญ.ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์, ที่ 4 จากซ้าย

ภญ.วราวัลย์ จึงศิวะพรพงษ์, ที่ 3 จากขวา

คุณสายชล คล้อยเอี่ยม, ที่ 2 จากซ้าย

พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาของแต่ละโครงการ