ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รพ.อยุธยา ได้รับคัดเลือกศูนย์ฯดีเด่นระดับโรงพยาบาลศูนย์ ส่วนโรงพยาบาลชุมชน ได้ รพ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง สปสช.เขต 4 สระบุรี ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อประเมินศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการ ระดับเขตประจำปี 60 พัฒนาระบบคุณภาพบริการ ลดปัญหาการร้องเรียน ฟ้องร้องทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง (สปสช.) เขต 4 สระบุรี คณะกรรมการประเมินศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการ ในพื้นที่ สปสช.เขต 4 สระบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อสรุปผลการคัดเลือก

นายธวัช เหลี่ยมสมบัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้จัดทำโครงการพัฒนาศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการ ก็เพื่อพัฒนาระบบคุณภาพบริการ ลดปัญหาการร้องเรียน ฟ้องร้องทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการพัฒนาระบบงานรับเรื่องร้องเรียนและคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานด้วยความมั่นใจ ขณะเดียวกันผู้ให้บริการก็มีความสุขสอดคล้องนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วย และบุคลากรสาธารณสุข (2P Safety) ที่สำคัญเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงาน จึงได้ร่วมกันจัดให้มีการคัดเลือกศูนย์บริการฯ ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560 โดยพิจารณาคัดเลือกศูนย์บริการฯ ประเภทโรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลศูนย์ 1 แห่ง และประเภทโรงพยาบาลชุมชน 1 แห่ง

สำหรับในระดับเขต สปสช.เขต 4 สระบุรีได้กำหนดให้มีกระบวนการลงเยี่ยมและประเมินโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการ ที่ประกอบด้วย ผู้แทนจากคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานและบริการสาธารณสุขเขต 4 สระบุรี (อคม.) และผู้แทนจากหัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ 8 จังหวัด ระหว่างวันที่ 8 ม.ค.-2 ก.พ.61 ภายใต้เกณฑ์การพิจารณา 5 ด้านได้แก่ 1.ด้านกายภาพ 2.ด้านบุคลากร 3.ด้านการดำเนินงานแก้ไขปัญหา 4.ด้านระบบข้อมูล และ 5.ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนางานเชิงรุก

โดยมีหน่วยบริการจำนวน 8 แห่งเข้าร่วมคัดเลือก แบ่งเป็นระดับ รพศ./รพท. จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.นครนายก, รพ.ปทุมธานี และรพ.สิงห์บุรี ส่วนระดับ รพช. จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง, รพ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี และ รพ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี

ทั้งนี้ผลการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการ ระดับเขต พื้นที่ สปสช.เขต 4 สระบุรีประจำปี 2560 ได้แก่ ระดับ รพศ./รพท. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา และระดับ รพช. ได้แก่ โรงพยาบาลโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง โดยโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่ง จะนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้สำหรับหน่วยบริการทุกแห่งในเขตพื้นที่ จะได้รับประกาศเกียรติบัตรชมเชยจาก สปสช.เขต 4 สระบุรี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฎิบัติงานทุกแห่ง