ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

HITAP เปิดอบรม "การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 14"

EE หรือ Health Economic Evaluation Training เป็นเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการเลือกใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ

1.ประกอบการตัดสินใจบรรจุยาเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ

2.ประกอบการตัดสินใจพิจารณาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

3.ประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2561 โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตรคือ

หลักสูตรเบื้องต้น (6 - 7 สิงหาคม 2561)

เหมาะกับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข เน้นการบรรยายเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ความสำคัญ วิธีการ และขั้นตอนของการประเมิน ตลอดจนบทบาทของผลการประเมินต่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย

เนื้อหาการอบรม

Introduction to health economic evaluation

Systematic review/meta-analysis

Cost analysis Discounting and Consumer price index

Outcome assessment

Health economic evaluation results

Result presentation

Critical appraisal & retrieving economic evaluation studies

Roles of Health Technology Assessment in decision making

หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ (8 - 10 สิงหาคม 2561)

เหมาะกับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานด้านการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข หรือผู้ที่ต้องการนำความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานจริง เน้นการทำแบบฝึกหัดเรื่องการใช้โปรแกรมหรือแบบจำลองต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการควรมีพื้นฐานการใช้งาน MS Excel เป็นอย่างดี

เนื้อหาการอบรม

Basic medical statistics

Decision analysis: uses and limitations

Probabilistic modeling

Result presentation from probabilistic modeling

Budget impact analysis

Transferability of economic evaluations across countries

หลักสูตรและค่าลงทะเบียน

หลักสูตร ชำระเงินภายในวันที่ 31 พ.ค.61 ชำระเงินตั้งแต่ 31 พ.ค.61
หลักสูตรเบื้องต้น 6,500 บาท 7,500 บาท
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 13,000 บาท 15,000 บาท

พิเศษสำหรับนักศึกษา

หลักสูตร สำหรับนักศึกษา
หลักสูตรเบื้องต้น 4,500 บาท*
หลักสูตรเชิงปฏิบัติการ 7,000 บาท**

* โควตานักศึกษาหลักสูตรเบื้องต้น จำนวน 10 คน
** โควตานักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการ จำนวน 5 คน

รับสมัครและชำระเงินตั้งแต่ 5 มีนาคม - 1 กรกฏาคม 2561

ข้าราชการสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ค่าเดินทางและค่าที่พักได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

ผู้เข้าอบรมที่เข้าเรียนครบตามหลักสูตรที่กำหนดสามารถขอรับหน่วยกิต CME,CDEC และ CPE ได้

ติดต่อ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโบยายด้านสุขภาพ (HITAP) โทร.02-590-4549

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ ที่นี่

หมายเหตุ HITAP คือ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ เป็นองค์กรวิจัยกึ่งอิสระ ไม่แสวงหากำไร ภายใต้สำนักนโยบายและยุทธ์ศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 มีพันธกิจหลักคือทำวิจัยประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสาธารณสุข ศึกษาผลกระทบทั้งบวกและลบจากการใช้เทคโนโลยีหรือนโยบายด้านสุขภาพ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้กำหนดนโยบายใช้ในการตัดสินใจลงทุนด้านสุขภาพของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการประเมินที่ HITAP ทำครอบคลุมเรื่อง ยา เครื่องมือแพทย์ หัตถการ มาตรการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งส่วนบุคคลและสังคม รวมถึงนโยบายสาธารณะอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ นอกจากนี้ HITAP ยังทำงานในระดับนานาชาติ โดยเน้นการสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา สามารถทำและสร้างระบบประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพด้วยตนเอง