ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส.จับมือการเคหะแห่งชาติ จัดงานสัมมนา “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนการเคหะฯ รอบด้าน

วันที่ 24 เม.ย.2561 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดงานประชุมสัมมนา “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ โดยมี พลเอก ณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธี

นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวถึงการทำงานเพื่อพัฒนาพื้นที่สุขภาวะในชุมชนการเคหะแห่งชาติ ว่า สสส.ได้ดำเนินงานร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนรวมถึงผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาวะองค์รวมที่ดีครบ 4 ด้าน คือ กาย จิต ปัญญา และสังคม โดยรูปแบบการทำงาน สสส.จะเข้าไปพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกิจกรรมสุขภาวะและการมีกิจกรรมทางกายที่ถูกต้องเป็นระบบ เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ และบริเวณใกล้เคียง ได้เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายและมีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการออกกำลังกาย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการจัดการให้เกิดพื้นที่สุขภาวะหรือปัจจัยแวดล้อม ให้เอื้อต่อการเพิ่มกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวันของ สสส.

“นอกจากนี้ สสส.ยังช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากรต้นแบบ ให้เกิดความเข้าใจและมีความรู้ สามารถนำมาช่วยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของชาวชุมชน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักร่วมกันของ สสส.และการเคหะแห่งชาติ ที่ไม่เพียงแต่สร้างที่อยู่อาศัย แต่หากยังมุ่งเน้นสร้างความสุขด้วยการมีสุขภาพที่ดีให้แก่ชุมชนเป็นหลักอีกด้วย ซึ่งผลลัพธ์จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ชาวชุมชนเกิดความตื่นตัว และให้ความใส่ใจในสุขภาวะของตนเอง ทั้งการมีกิจกรรมทางกายและการบริโภคอาหาร ซึ่งแต่ละชุมชนได้เสนอรูปแบบและสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ จึงถือว่าชุมชนของการเคหะแห่งชาติมีจุดเด่นในเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วม เพราะทุกคนต่างร่วมมือช่วยกันคิด ช่วยกันทำเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง” ผอ.สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าว

ด้าน ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อพัฒนางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในชุมชนการเคหะแห่งชาติด้วยกระบวนการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลบริหารจัดการ และพัฒนาชุมชนของตนเองบนพื้นฐานความต้องการของชุมชน ซึ่งการเคหะแห่งชาติสนับสนุนพื้นที่ และกระบวนการขับเคลื่อนโครงการพร้อมทั้งบุคลากร ส่วนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนบุคลากรด้านองค์ความรู้เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างสูงสุด

สำหรับในปี 2560 - 2561 ได้จัดทำข้อตกลงโครงการพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สุขภาวะของชุมชนการเคหะแห่งชาติ เพื่อดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพใน 52 พื้นที่เป้าหมาย ส่งเสริมให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของ การออกกำลังกาย การบริโภคอาหารปลอดภัยในชีวิตประจำวัน มีกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาวะชุมชนที่หลากหลาย และครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงชั้นอายุ เกิดกลุ่ม/ชมรม ภายในชุมชนที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะชุมชน ตลอดจนเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นในการสานพลังการขับเคลื่อน การพัฒนาสุขภาวะชุมชน ดำเนินการภายใต้ 6 โครงการหลัก ได้แก่ โครงการเสริมสร้างกิจกรรมทางกาย, โครงการโภชนาการ, โครงการบริการสุขภาพ, โครงการสุขภาพจิต, โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชน และโครงการเตรียมความพร้อมชุมชน

ทั้งนี้การประชุมสัมมนาครั้งนี้ จัดให้มีเวทีเสวนาหัวข้อ “Healthy 4.0 ขยับเพื่อสุขภาพ” ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานกองทุนสนับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันอาศรมศิลป์ ดร.ปิยวัฒน์ เกตุวงศา และการบรรยายให้ความรู้ “กินอย่างไร ไร้โรค ไร้พุง” โดยอาจารย์สง่า ดามาพงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการแผนอาหารเพื่อสุขภาวะ สสส.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง