ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 76 สูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ส่วนผู้ป่วยใน แผนกที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือหอผู้ป่วยหนักวิกฤตทุกหอ คิดเป็นร้อยละ 83.23

นพ.กำจัด รามกุล ที่ปรึกษาระดับกระทรวงด้านสาธารณสุข หัวหน้าสำนักวิชาการสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า สำนักวิชาการสาธารณสุข ได้สำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ ประเภทผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ประเภทผู้ป่วยนอกสำรวจ 26,320 ตัวอย่าง ในโรงพยาบาล 79 แห่งจากทั้งหมด 115 แห่ง ผู้รับบริการมีความพึงพอใจรวมทุกด้านเท่ากับร้อยละ 75.80 พึงพอใจสูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการคิดเป็นร้อยละ 78.60 แผนกที่พึงพอใจสูงสุดคือแผนกกายภาพบำบัดร้อยละ 82.12

ส่วนผู้ป่วยในสำรวจ 26,441 ตัวอย่าง ในโรงพยาบาล 80 แห่ง พบผู้รับบริการมีความพึงพอใจรวมทุกด้านคิดเป็นร้อยละ 79.35 สูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการเช่นกันร้อยละ 82.19 และแผนกที่ผู้รับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดคือหอผู้ป่วยหนักวิกฤตทุกหอ คิดเป็นร้อยละ 83.23

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักวิชาการสาธารณสุข ได้มีการสำรวจและจัดอันดับความพึงพอใจต่อเนื่องทุกปี และจะจัดโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพบริการในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปจาก 12 เขตสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี มีคุณภาพตามนโยบายของรัฐบาล