ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ครม.ตั้ง ‘หมอสุขุม’ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขึ้นเป็นปลัด สธ.คนใหม่แล้ว

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (7 สิงหาคม 2561) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ (สธ.) แต่งตั้ง นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นปลัด สธ.คนใหม่ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นี้ แทน นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ.คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2561 นี้

สำหรับประวัติ นพ.สุขุม เกิดวันที่ 17 มีนาคม 2503

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2522 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่น 40 

พ.ศ.2528 ปริญญาบัตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล

พ.ศ.2539 แพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจ ด้านไฟฟ้าและหัวใจและการสวนหัวใจ โรงพยาบาล Freeman มหาวิทยาลัย Newcastle ประเทศสหราชอาณาจักร

พ.ศ.2547 ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สถาบันพัฒนาบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

พ.ศ.2550 หลักสูตรนักบริหารหารแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง (เหรียญทอง) รุ่นที่ 23

พ.ศ.2553 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า

พ.ศ.2554 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16

พ.ศ.2555 หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง

พ.ศ.2557 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 58 ประจำปี 2558

ประสบการณ์การทำงาน เติบโตในสายกรมการแพทย์ เคยเป็น ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ เขต 14 กรมการแพทย์ ก่อนจะขึ้นเป็น รองผู้อำนวยการด้านบริหาร สถาบันโรคทรวงอก และเติบโตตามลำดับดังนี้

พ.ศ.2551-2555 ผู้อำนวยการสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์

พ.ศ.2555-2556 รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

พ.ศ.2556-2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ.2559-2561 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ทั้งนี้ นพ.สุขม จะอยู่ในตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2 ปี โดยจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2563