ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) รับรองมาตรฐาน โรงพยาบาลคอนสวรรค์ โรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน HA' ระบุ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตนอกเหนือระบบสาธารณะสุข ชี้ ถ้าคุณภาพชีวิตไม่มี สุขภาพดีไม่เกิด

พญ.ศรัญญา พันธุ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 โรงพยาบาลคอนสวรรค์ มียุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งทั้งด้านสาธารณสุขและการสร้างเครือข่ายชุมชนไปพร้อมกัน มีการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล ส่วนการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคม มีการตั้งเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน เพื่อทำงานร่วมกับหน่วยต่างๆในชุมชน เช่น ผู้ใหญ่บ้านหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีการร่วมกันตั้งเป็นทีมหมอครอบครัว ลงตรวจเยี่ยมชุมชนและให้คำปรึกษา ทำให้บ้านที่มีปัญหาสุขภาพสามารถโทรปรึกษาทีมหมอครอบครัวได้โดยตรง

พญ.ศรัญญา กล่าวอีกว่า เป้าหมายต่อไปของเครือข่ายสุขภาพอำเภอคอนสวรรค์คือ โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน เพื่อดูแลเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ซึ่งแม่ควรได้รับโภชนาการที่ดีและมีความสุข จะทำให้เด็กที่เกิดมาไม่มีภาวะพิการด้านสมอง หลังเกิดแล้วใน 6 เดือนแรก สามารถส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ เพราะนมแม่จะทำให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ต้านทานโรค หลังจากนั้นไปอีก 2 ปี หรือ 550 วัน เด็กต้องมีพัฒนาการที่ดีซึ่งสามารถทำได้ด้วยต้องการกิน กอด เล่น เล่า

"มหัศจรรย์ 1000 วัน จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยทุกภาคส่วนมาช่วยกัน ลำพังฝ่ายสาธารณสุขไม่สามารถดำเนินการเองได้ อย่างเรื่องอาหารหรือรายได้ ต้องนำข้อมูลมาดูกันเพื่อแก้ปัญหาปากท้องเป็นรายบุคคล หรืออย่างที่อยู่อาศัยต้องเอื้อให้พ่อมาช่วยแม่ดูแลลูกได้ ถ้าดูแลได้ 1,000 วัน คุณภาพชีวิตที่ดีก็จะเกิดโรคเรื้อรังต่างๆจะลดลง เพราะมีผลวิจัยที่ชี้ว่า หากมีภูมิต้านทานที่ดีตั้งแต่เด็กโอกาสเกิดโรคเรื้อรังเมื่อโตขึ้นจะน้อยลง ดังนั้นป้องกันปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นจะดีกว่า"

ด้าน นายยุทธชัย สายคำมี นายอำเภอคอนสวรรค์ กล่าวว่า อำเภอได้เข้ามาร่วมและขยายผลโดยกำหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพด้วยปัจจัย 4 บวก1 คือ มีความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย ความมั่นคงด้านการรักษาโรค รวมถึงการป้องกันโรค ความมั่นคงด้านเครื่องนุ่มห่ม และอีกด้านคือการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยมีโรงพยาบาลเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงาน นอกจากนี้ ชุมชนยังได้ร่วมกันจัดทำธรรมนูญสุขภาพให้เป็นนโยบายสาธารณะ มีข้อกำหนด ยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกันที่ชัดเจนอีกด้วย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลคอนสวรรค์ ได้ผ่านการรับรองเครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ หรือ DHSA (District Health System Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ที่สามารถทำให้เกิดระบบสุขภาพที่มีคุณภาพทั้งระบบได้สำเร็จ ซึ่งต้องผ่านการประเมินในด้านต่างๆ ได้แก่ การมีประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ, สุขภาพองค์รวมที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง, การลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ มุ่งเน้นมิติส่งเสริมป้องกัน ,ระบบการดูแลสุขภาพที่ไร้รอยต่อ, ระบบสนับสนุนสำคัญที่รัดกุมในเครือข่าย และการเสริมพลังคนทำงานและประชาชน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง