กรมบัญชีกลางให้ ‘สสจ. สสอ.’ มีสถานะเป็นสถานพยาบาลเพื่อเบิกค่ารักษาได้แล้ว

Fri, 2018-09-14 11:40 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ ให้ สสจ. สสอ. มีสถานะเป็นสถานพยาบาลของราชการ นำใบเสร็จมาเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางลงนามในหนังสือที่ กค 0416.4/ว 408 เรื่อง การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เรียนหัวหน้าส่วนราชการ ระบุว่า ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กคง 0417/ว 54 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ได้เวียนแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติกรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่มีสถานะเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้มีสิทธิจึงไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอำเภอ มาเบิกจากทางราชการได้นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 กำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ของตน ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจึงมีสถานะเป็นสถานพยาบาลชองทางราชการ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวมาเบิกจากทางราชการได้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด และขอยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลางตามที่อ้างถึง

Comments

Submitted by เห็นด้วยครับ on
สสจ.และ สสอ.ควรจะมีสถานะขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการบัตรทอง ของ สปสช. .....อย่างน้อย ๆ ก็ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นต้นแบบคลินิกหมอครอบครัวสาธิตเต็มรูปแบบในระดับจังหวัดและอำเภอ รับผิดชอบสุขภาพประชาชนในชุมชนรอบ ๆ ที่ตั้งไม่เกิน 1,000 คน .....ระบบบริการสาธารณสุขของ สธ.ก็จะได้หน่วยบริการปฐมภูมิทีมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 75(สสจ.) +878(สสอ.) หน่วย จัดตั้งคลินิคหมอครอบครัวเพิ่ม 953 แห่งได้ทันที ตามนโยบายของ สธ.

Submitted by บุญวดี เพชรรัตน์ on
ควรให้รพ.สต.ทำเบิกจ่ายตรงด้วยตัวเอง แทนที่จะนำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัด ข้าราชการเกษียณต้องมาอยู่กับลูกไกลสังกัดเดิม มีรพ.สต.อยู่หน้าบ้านต้องเดินทางไกลๆไปใช้บริการรพ.อำเภอเพื่อการนี้ไม่ตอบสนองนโยบายรพ.ปฐมภูมิใกล้บ้านใกล้ใจเลย

Add new comment