ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนหัวหน้าส่วนราชการ ให้ สสจ. สสอ. มีสถานะเป็นสถานพยาบาลของราชการ นำใบเสร็จมาเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิสวัสดิการข้าราชการ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางลงนามในหนังสือที่ กค 0416.4/ว 408 เรื่อง การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ เรียนหัวหน้าส่วนราชการ ระบุว่า ตามที่หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กคง 0417/ว 54 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 ได้เวียนแจ้งให้ส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติกรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่มีสถานะเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้มีสิทธิจึงไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสาธารณสุขอำเภอ มาเบิกจากทางราชการได้นั้น

กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากปัจจุบันกระทรวงแบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560 กำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีอำนาจดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่ของตน ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจึงมีสถานะเป็นสถานพยาบาลชองทางราชการ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งผู้มีสิทธิสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของตนเองหรือบุคคลในครอบครัวมาเบิกจากทางราชการได้ ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด และขอยกเลิกหนังสือกรมบัญชีกลางตามที่อ้างถึง