ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมบัญชีกลางจะประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงเพิ่มเติม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่ต้องทดรองจ่ายเงินไปก่อน เพิ่มยามะเร็ง 4 รายการเบิกจ่ายตรงเริ่มใช้ 21 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางจะประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาเพิ่มเติม ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขการเบิกค่ายา 41 รายการ ที่ไม่สามารถเบิกในระบบจ่ายตรง โดยกำหนดให้จำนวน 4 รายการ สามารถเบิกจ่ายตรงได้โดยไม่ต้องทดรองจ่ายไปก่อน สำหรับยาอีก 37 รายการ ที่เหลือ หากแพทย์ผู้ทำการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ใช้ยาหรือวิธีการรักษาอื่นก่อนแล้ว และวินิจฉัยเพิ่มเติมว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยาดังกล่าว ให้สถานพยาบาลยื่นเรื่องมาที่กรมบัญชีกลางเพื่อขออนุมัติให้เบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยเป็นรายกรณี

อธิบดีกรมบัญชีกลาง ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวแล้วกรมบัญชีกลางยังได้ร่วมมือกับคณะทำงานจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการรักษามะเร็งและโลหิตวิทยา พิจารณาเพิ่มรายการยา/เงื่อนไขข้อบ่งชี้ในการเบิกค่ายาอีก 7 รายการ เช่น ยารักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ยารักษาโรคมะเร็งรังไข่ ยารักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มสิทธิให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น โดยจะเริ่มใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2561 เป็นต้นไป

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวว่า การปรับปรุงแนวทางในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งและโลหิตวิทยา คณะทำงานได้มีการศึกษาและพิจารณาแนวทางเพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาการรักษามะเร็งในแต่ละชนิด ซึ่งกรมบัญชีกลางได้ประสานความร่วมมือกับคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้มีสิทธิอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้มากขึ้นมีมาตรฐานระดับสากลในแนวทางการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย